Seminár o ľudovej hudbe Terchová 2015

SPOLOK HUDOBNéHO FOLKLÓRU  pri Slovenskej hudobnej únii

a

MIESTNE KULTúRNE STREDISKO V TERCHOVEJ

uskutočnili dňa  21. novembra 2015 v Terchovej

S E M I N Á R   O  Ľ U D O V E J  H U D B E  2015

Výskum, dokumentácia, edície ľudových piesní 

Program

9:00 - 9:30  - Prezentácia účastníkov a prehliadka muzeálnej expozície

9:30 -13:30 - Otvorenie seminára, príhovor predsedu SHF

                        Príhovor starostu obce Terchová

                        Prvý blok prednášok.   Viedol Stanislav Dúžek

Viera Sedláková: Uchovávanie zberov a záznamov ľudových piesní u laikov a odborníkov. Spolupráca s odbornými inštitúciami, etnológmi, hudobníkmi, archivármi, médiami ap.

 

Michal Veselský. Uchovávanie zberov a záznamov ľudových piesní v Centre pre tradičnú ľudovú kultúru - projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

 

Eva Krekovičová: Základné sprievodné údaje k rôznym zápisom dokumentom a notáciám ľudových piesní (incipity,   tematika, funkcia, informátori, zberatelia, označovanie  tempa atď.)

 

Stanislav Dúžek: Niekoľko poznámok k  tanečno - hudobnému folklóru a folklorizmu

 

Stanislav Grich: Rôzne technické prostriedky pre dokumentovanie ľudových piesní („od ceruzky po PC“)    

                

Marian Minárik: Technické prostriedky na dokumentovanie ľudových piesní

 

Ondrej Demo: Prirodzené znenie a autorské spracovanie ľudovej hudby v súvislosti s novým autorským  zákonom 

 

Obedová prestávka

Druhý blok prednášok

14:30 – 16:30 – Druhý blok prednášok o ľudovej piesni v oblasti Kysúc s hudobnými ukážkami.   Viedol Ondrej Demo

Pavol  Kužma: Aktuálna situácia v zbieraní a publikovaní ľudových piesní regiónu Kysuce

 

Vladimír  Moravčík: Ľudová pieseň a jej dokumentácia v lokálnom spoločenstve Terchovej a okolí

 

Roman Bienik: Ľudové hudobné nástroje, inštrumentálna hudba a ľudová pieseň v regióne

 

Rudolf Patrnčiak: Premeny ľudovej huby Muchovcov z Terchovej

 

Seminár sa konal s finančnou podporou

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

seminár finančne podporil

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

                                       

 

V Terchovej o ľudovej piesni

Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii v Bratislave je dobrovoľnou odbornou organizáciou ktorá združuje hudobníkov, priaznivcov ľudového umenia na Slovensku. Jeho cieľom je zveľaďovať naše hudobné folklórne umenie, uchovávať a ochraňovať jeho regionálne a miestne osobitosti. Podporuje rôzne formy a špecializácie hudobného folklóru. Spolupracuje hlavne s hudobníkmi, spevákmi, ale i s rôznymi ľudovoumeleckými zoskupeniami, prehliadkami, slávnosťami i odbornými inštitúciami, ktoré zhromažďujú, podnecujú, skúmajú a šíria hudobné folklórne umenie. Máme na mysli napríklad každoročne poriadané koncerty ľudovej hudby, známu detskú súťažnú prehliadku školákov – Slávik Slovenska, ktorá už 25 rokov prebúdza spevnosť mládeže, súťaž o cenu Janky Guzovej, rozsievačky slovenskej ľudovej piesne v druhej polovine 20. storočia, medzinárodnú rozhlasovú súťaž Grand Prix pokračujúcu dnes s menom skladateľa Sveťa Stračinu, ktorej skladby v avantgardnom spracovaní podnecuje a šíri Slovenský rozhlas do sveta, atď. Terchovčania, ale najmä muzikanti aktivitu Spolku nevedomky konkrétne pociťujú prostredníctvom osobnosti Ondreja Dema, čestného občana Terchovej , ktorý sa už dlhodobo podieľa na terchovských jánošíkovských folklórnych slávnostiach. On už dvadsať rokov je hybnou silou a predsedom Spolku hudobného folklóru a práve tento spolok v spolupráci a porozumení s predstaviteľmi Terchovej tu uskutočnil 21. novembra 2015 seminár o slovenskej ľudovej piesni.

Prednášky a diskusie o ľudovej piesni sú každoročne programom Spolku od roku 2003. Zameriavajú sa na zbieranie, výskumy, dokumentovanie a vydávanie tohto kľúčového druhu nášho hudobného folklóru. Veď ľudové piesne sú fundamentálnou súčasťou slovenskej inštrumentálnej hudby a tanca a sú významnou zložkou detských hier a ľudového divadla. Napriek tomu že súčasný štýl života nie je zvlášť prajný ľudovej piesni a to dokonca ani v jej prirodzenom dedinskom prostredí a hoci jej zberatelia už v 19. storočí avizovali jej zanikanie, ľudová pieseň pretrváva a žije. V značnej miere vďačíme za to jej novodobým pestovateľom, rôznym folklórnym kolektívom, ale aj jej súčasným zberateľom. Keďže takíto aktivisti nie sú bežne dostatočne pripravení na niektoré úlohy dôležité pri zaznamenávaní ľudových piesní a je tu aj záujem obcí o uchovanie a pestovanie miestnej ľudovej kultúry a umenia, vychádzame im v ústrety. Prostredníctvom svojich odborne pripravených členov a za pomoci miestnych znalcov organizujeme semináre, aby zbieranie a publikovanie piesní malo patričnú úroveň. Každoročne preto usporadúvame semináre v rôznych regiónoch Slovenska. Doteraz sme ich uskutočnili v Bratislave, Nitre, Dobrej Nive, Prešove, Raslaviciach i Košiciach.

Zhodli sme sa, že v roku 2015 miestom usporiadania bude všestranne životaschopná Terchová, ktorej príkladná tradičná ľudová hudba bola prednedávnom zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska. Ukázalo sa, že terchovské kultúrne zázemie, Miestne kultúrne stredisko na čele s tunajším pripravovateľom seminára Rudolfom Patrnčiakom, vhodné a príjemné kultúrne prostredie obce: technikou dobre vybavená prednášková sála – galéria s výstavou výtvarných prác bratov Muchovcov, expozícia Jánošík a Terchová i schopní prednášatelia zo žilinského regiónu sú nanajvýš vyhovujúce predpoklady pre usporiadanie takéhoto podujatia.

Na úvod seminára privítal prítomných predseda Spolku O. Demo, starosta Terchovej Milan Laurenčík a zaznela ľudová hudba terchovskej mládeže - nádeje pokračovania terchovskej muzikality.

V prvej prednáške Viera Sedláková predstavila bohaté fondy ľudových piesní uložené v Slovenskej národnej knižnici v Martine, ktoré pochádzajú od zberateľov a lokalít z celého Slovenska z doby od 2. polovice 19. storočia do konca 20. storočia. Na ňu nadviazal Michal Veselský z Centra pre tradičnú ľudovú kultúru z Bratislavy priblížil súčasné spôsoby uchovávania javov ľudovej kultúry včítane digitalizácie ľudových piesní. Eva Krekovičová etnomuzikologička z Etnologického ústavu SAV oboznámila poslucháčov s dôležitosťou sprievodných údajov, ktorými majú zberatelia doplniť svoje zápisy piesní, aby informácie o piesňach boli čo najdokonalejšie. Hudobný špecialista Stanislav Grich predniesol príspevok k technikám hudobného záznamu piesní, pri

om pre knižné publikovanie jednoznačne doporučil osloviť kvôli notácii skúsených odborníkov. K tematike zvukových záznamov sa zasvätene vyslovil rozhlasový pracovník Marián Minárik a predviedol najstaršie unikátne folklórne hudobné ukážky zo severozápadného Slovenska zo začiatku 20. storočia. Ako sa vykladá a hodnotí nová podoba autorského zákona prirodzené znenie a autorské spracovanie ľudovej hudby objasnil zberateľ i upravovateľ ľudovej hudby Ondrej Demo.

Ak sa prvá séria prednášok týkala ponajviac všeobecných otázok súvisiacich s ľudovou hudbou, druhá časť bola zameraná na folklórnu problematiku v žilinskom regióne, hlavne z Kysúc a Terchovej. Folkloristom známa osobnosť, Pavol Kužma, nás oboznámil s aktuálnymi poznatkami zo zbierania a skúmania ľudových piesní z Kysúc. Uviedol ich podrobnejšie aj vo svojej novej zbierke Ľudové piesne z Kysúc v roku 2014 a to na podklade 864 piesní od 125 spevákov zo 41 obcí z dolných, horných a goralských Kysúc. Autor pozoruhodnej expozície Považského múzea v Žiline o ľudových hudobných nástrojoch a ich výrobcoch, ktorá bola realizovaná v Bytči, RomanBienik – erudovaný hudobník, pedagog a zároveň sám výrobca hudobných nástrojov, nás zoznámil so súčasným stavom tejto problematiky v žilinskom regióne. Nielen o ľudovej piesni v Terchovej, ale i o celkovom stave ľudovej hudobnosti v obci a okolí nás informoval všestranný aktivista, hudobník a pedagog Vladimír Moravčík. Posledá prednáška odznela z úst neúnavného organizátora terchovského kultúrneho života, znamenitého hudobníka a dôverného znalca ľudovej hudby bratov Muchovcov s ktorou je spriahnutý už desaťročia – Ruda Patrnčiaka. Týkala sa toho, čo si bežne priaznivci tohto jedinečného zoskupenia ani neuvedomujú, ako sa od 80. rokov minulého storočia ich hudba, zostava a podania menili.

Týmto príspevkom, živými hudobnými ukážkami a našim úprimným poďakovaním za prívetivé terchovské prostredie sa seminár skončil. S textami prednášok a fotografiami z neho sa záujemci budú môcť postupne stretnúť na webovej stránke Spolku hudobného folkloru www.folklorika.sk. Program našich seminárov o ľudovej piesni však bude ďalej pokračovať. V roku 2016 bude v prajnom záhorskom prostredí v Skalici, kde sa akiste stretneme aj s ohlasom kolónie terchovských rodákov, ktorí sa sem presídlili. Dovidenia!

Stanislav Dúžek,odborný garant seminára SHF