Jubilanti

Jubilanti Spolku hudobného folklóru v roku 2019

PATRNČIAK Rudolf,   nar. 26.2.1959                          60
DOMANSKÝ Hanuš.   Nar. 1.3.1944                            75
BAJÚS Juraj, nar. 19.3.1989                                         30
DÚŽEK Stanislav, PhDr, CSc.  nar. 1.4.1934          85
MOLOTA Ondrej nar.  15.7.1949                                70
PLAVEC Marián, Ing.,  nar. 9.8.1949                        70
PARNIČAN Peter nar. 11.9.1964                                 55
RENDOŠ Milan, nar. 27.9.1969                                  40
PRAŽENKOVÁ Viera,  nar. 25.10.1949                       70
MICHALOVIČ Peter, PhDr.  nar. 20.11.1964           55
HULEJOVÁ Anna,  nar. 8.12.1939                              80