Plánované podujatia v roku 2018

 Podujatia pripravované Spolkom hudobného folklóru v roku 2018  v spolupráci s RTVS – Slovenský rozhlas 

..................................................................................................................

Organizátori prehliadky
Spolok hudobního folklóru,  RTVS - Slovenský rozhlas, Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach

Zo Zemplína...                                                                    

Prehliadka inštrumentalistov, spevákov  a inštrumentálnych skupín
Miesto: Mestské kultúrne stredisko Michalovce
Dátum: 10. 5. 2018,18.00 hod.
Účinkujúci: ľudová hudba a spevácka skupina
folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec
Juraj Kuruc – ústna harmonika
Ondrej Šinaj – huslista, Laureát súťaže O cenu Rinalda Oláha
Radoslav Gajdoš, multiinštrumentalista
Zemplínski heligonkári

Citarová skupina Fabotó

Odborný garant: Mgr. Milan Rendoš
 
   Zemplín je najvýchodnejším regiónom Slovenska s centrami Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina a Medzilaborce. Za súčasť Zemplína považujeme aj západnú časť niekdajšej Užskej župy s centrom Užhorod.
   Z kultúrneho hľadiska je Zemplín akýmsi mostom medzi západnou a východnou kultúrou. Existujú tu vedľa seba náboženstvá rímskokatolícke, gréckokatolícke, kalvínske i evanjelické augsburského vierovyznania. Hudobnú kultúru výrazne ovplyvňovali aj sezónne poľnohospodárske práce, na ktorých sa zúčastňovali obyvatelia severných oblastí zväčša rusínskej národnosti, ktorí si odnášali i obohacovali piesňový repertoár južnejších oblastí.
   Zemplín je z hudobného hľadiska veľmi rôznorodý a bohatý. Zachovali sa tu obradové piesne, piesne ľúbostného charakteru i žartovné sa doteraz spievajú v živom prostredí. Inštrumentálne zastúpenie vytlačili rómske hudobné zoskupenia, prevažne sláčikové, ktoré spĺňali a zabezpečovali pre majoritnú väčšinu produkciu pre tanec. Tanečné zábavy pri sláčikových muzikách tu existovali ešte pred 30-40 rokmi.
   Prejavy tradičnej kultúry na Zemplíne má staršia generácia v pamäti doteraz. Aj preto sú hudobné prejavy folklórnych kolektívov tohto regiónu pomerne čisté, vychádzajúce z pôvodiny.
   Spraviť prierez tejto oblasti Slovenska si kladie za cieľ program s názvom Zo Zemplína. Účinkujúci v ňom priblížia rôzne podoby spevných i inštrumentálnych prejavov – mužské mládenecké piesne, dievčenské kolesá – karičky, rekonštrukciu hry slávneho tradičného primáša Jozefa Kroku-Češľaka zo Zámutova, majstrovstvo hry na ústnej harmonike i zakomponovanie klarinetu do sláčikovej muziky. Ľudová hudba folklórneho súbor Zemplín načrtne aj spájanie tradičného folklóru s inými hudobnými žánrami ako umelecký prínos súčasnosti.

 

Program prehliadky

Zo Zemplína...

prehliadka sólistov spevákov, inštrumentalistov.
speváckych a inštrumentálnych skupín

 

1. Śpivanočki mojo

hudobné spracovanie: Radoslav Gajdoš

účinkuje: Folklórny súbor Zemplín

 

2.Toti Pozdišovce

hudobné spracovanie: Radoslav Gajdoš

účinkuje: Folklórny súbor Zemplín

 

3. Hej, parobčeňe mojo, Mam ja hlas, jak orgon

hudobné spracovanie: Radoslav Gajdoš

Peter Jantoščiak

účinkuje: Folklórny súbor Zemplín

 

4. Melódie zo Zemplína

hudobné spracovanie: Juraj Kuruc

účinkuje: Juraj Kuruc – ústna harmonika

 

5. Češľakovo cifry – melódie primáša zo Zámutova

hudobné spracovanie: Jozef Kroka Češľak, Ondrej Šinaj

účinkuje: Ondrej Šinaj – husle, ľudová hudba Folklórneho súboru Zemplín

 

6. Ptrukšianske piesne

hudobné spracovanie: György Bódi, Štefan Fazekas

účinkuje: Citarová skupina Fabotó

 

7.Pesničky z Použia

hudobné spracovanie: György Bód, Štefan Fazekas

účinkuje: Citarová skupina Fabotó

 

8. Hej, koňičku vrani muj, Bul ja tam, bul ja tam, Ucekaj, Janičku

hudobné spracovanie: Michalovskí heligonkári

účinkujú: Michalovskí heligonkári

 

9. Romane dzeka

hudobné spracovanie: Štefan Molota

účinkuje: Folklórny súbor Zemplín

 

10.Vešiľa śa kynčyt

hudobné spracovanie: Peter Jantoščiak

účinkuje: Folklórny súbor Zemplín

 

11.Odam dzivku

hudobné spracovanie: Ľubomír Buraš, Adrián Harvan, Radoslav Gajdoš

účinkuje: Folklórny súbor Zemplín

 

12. Valali, valali, Ej, zalužicki poľo

hudobné spracovanie: ĽH FS Zemplín

Všetci účinkujúci

Moderátorka: Zuzana Bobríková

Záznam prehliadky inštrumentalistov a spevákov - Zo Zemplína, odvysiela Slovenský rozhlas Rádio Regina 25.5.2018 o 15.05 hod.

Koncert z verejných zdrojov podporili
               

..................................................................................

11. ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej

Miesto: RTVS Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava
Dátum: 11. 10. 2018,
Účinkujúci: Súťažiaci nominovaní rozhlasovými štúdiami v Košiciach, Banskej Bystrici . a v Bratislave
Odborný garant: PhDr. Angela vargicová

    Spolok hudobného folklóru pripravuje a organizuje súťaž v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska – Slovenský rozhlas, Rádiom Regina Bratislava, ktoré súťaž nahráva a vysiela. Súťaž vznikla na základe podnetu dcéry Janky Guzovej-Beckovej, pani Želmíry Beckovej – Kucharovic, žijúcej v USA (New York) a z iniciatívy SHF a koná sa každý druhý rok. Súťaže o Cenu Janky Guzovej, vrcholí koncertom súťažiacich mladých speváčok a spevákov ľudových piesní so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Na realizácii súťaže sa so spolkom podieľa najmä RTVS Slovenský rozhlas Rádio Regina. Prejav účinkujúcich bude hodnotiť odborná porota v zložení PhDr. Hana Kyseľová, PhDr. Angela Vargicová, PhDr. Marian Veselský, Mgr. Art. Igor Bázlik, PhDr. Marian Minárik, Jozef Tkáčik, PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.

    Charakteristickým znakom Súťaže o Cenu Janky Guzovej je zachovávanie známych i neznámych hodnôt slovenského ľudového umenia, šírenia povedomia hrdosti na tradície a vytváranie predpokladov, aby sa tieto tradície nielen udržiavali, ale aj tvorivo rozvíjali. Za prípravu sú zodpovední odborníci z jednotlivých regiónov a rozhlasových štúdií a na záver prípravy umelecký vedúci Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Miroslav Dudík. Práca s týmto telesom je zároveň aj vzorom pre možnú spoluprácu pri realizácii nahrávok, alebo zaznamenávaných vystúpení.

    Spolok hudobného folklóru sleduje zároveň aj cieľ umožniť súťažiacim interpretom – nielen víťazom - účinkovať aj na ďalších podujatiach spolku, ale zároveň aj na podujatiach konaných na rôznych festivaloch, prehliadkach, súťažiach a v samých folklórnych kolektívoch. V nesúťažnej časti podujatia sa predstavia poprední slovenskí renomovaní interpreti - speváci a inštrumentalisti. Odborni garanti súťaže: popredná slovenská folkloristka – speváčka a pedagogička PhDr. Angela Vargicová a muzikologička, redaktorka Rozhlasu a televízie Slovenska Slovenský rozhlas Mgr. Miroslava Záhumenská.

 
KONCERT Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORUJE  HLAVNÝ PAERTNER PROJEKTU                                                                                                                     FOND NA PODPORU UMENIA

                                                                                 

 Koncert z verejných zdrojov podporiujú

                                                             ...............................................................................................................                                                    

Seminár o ľudovej piesni 2017

Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní
 
Dátum: 10. 11. 2018, 10.00 hod.
Miesto konania. Dom kultpúry v Čadci
Odborní garanti seminára: Mgr. Pavol Kužma, PhD; Dr. Marian Minárik,
Ústrednou a dlhodobou témou cyklu seminárov bude je i naďalej Edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu. V prípade Seminára o ľudovej piesni 2018 to bude horná oblasť Kysúc, slovensko – moravského a slovensko – poľského pomedzia pomedzia. Tematika bude bude riešiť aj otázky uchovávania ľudovej hudobnej kultúry, jej šírenia, propagácie, či scénického spracovávania hudobného folklóru na troch stranách prelínajúcich sa regiónov. Keďže záujem obcí o uchovávanie a pestovanie miestnej folklórnej hudobnej kultúry je živý, SHF prostredníctvom svojich odborne erudovaných členov vychádza v ústrety, aby ich aktivity: zbery a publikovanie piesní, mali patričnú odbornú úroveň.
Výber miesta konania Seminára o ľudovej piesni v roku 2018 na Kysuciach, má mimoriadny význam nielen pre kysuckú kultúrnu provenienciu, ale aj pre získanie nových – progresívnych poznatkov o tradičnej ľudovej hudobnej kultúre na Kysuciach. Kysucké ľudové piesne, súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska, si zasluhujú náležitú pozornosť podopretú krásou nápevov, bohatstvom ľudovej slovesnosti, tematickou rôznorodosťou, metrorytmickými osobitosťami, ako aj tonalitou a ambitom. Úroveň procesu poznávania hudobno – tanečnej kultúry Kysučanov, bola priam determinovaná, mnohými javmi, udiavajúcimi sa na pozadí historických reálií, vyplývajúcich najmä z procesu osídľovania Kysúc mnohými etnikami a sociálnymi skupinami. Odborní garanti seminára Mgr. Pavol Kužma, PhD, Dr. Marian Minárik, vyberajú osobnosti znalé problematiku regiónu zberateľov – muzikológov, jednotlivcov i kolektívy, členov i nečlenov folklórnych a skupín a súborov,, pedagógov, hudobníkov, upravovateľov a zapisovateľov ľudových zdrojov – piesní, tancov, choreografických prejavov.
Témy, ktoré budú spracovávané v referátoch seminára:
Pavol Kužma: Historické aspekty vývoja tradičnej ľudovej hudobnej kultúry,
Peter Maráky: Z histórie výskumu a zberu ľudových piesní,
Eva Krekovičová: Výskum a zber hudobných prejavov v zátopovej oblasti Kysúc, Riečnica – Harvelka,
Jarmila Procházková: Leoš Janáček - výskum a zber ľudových piesní na Kysuciach, Renata Janošcová: Analýza zvukových signálov, prakticko-experimentálna časť, Šípka: Komparácia transkripcie (záznam) piesní v obci Oščadnica; minulosť a súčasnosť,
Helena Záhradníková: Vokálne prejavy,
Roman Bienik: Nástrojový inštrumentár a inštrumentálne zoskupenia,
Peter Bytčánek: Ľudová pieseň v pedagogickej práci na ZUŠ,
HelenaFulierová: Ľudová pieseň v práci folklórnej skupiny,
Amália Kužmová:Stručný algorytmus nácviku choreografie DFS Kelčovan,
Viera Ondrišíková: Výber piesní a ich interpretácia speváckou skupinou Svrčinka – Svrčinovec,
Pavol Kopták: Vadičovská dolina v choreografiach FS Jedľovina,
Ľuboš Jesenský: Edičné (publikačné) aktivity Kysuckého múzea, v oblasti tradičnej ľudovej kultúry,
Silvia Petreková: Prezentácia tradičnej ľudovej hudobnej kultúry v pôsobnosti Regionál-neho kultúrneho centra.
Spolurganizátori: Mestský úrad mesta Čadca, Kysucké múzeum v Čadci, Regionálne kultúrne centrum v Čadc, Dom kultúry v Čadci,

     

KONCERT Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORUJE  HLAVNÝ PAERTNER PROJEKTU                                                                                                                     FOND NA PODPORU UMENIA    

   

Seminár z verejných zdrojov podporuje

.........................................................................................

S P E V Y   A   S P I E V A N K Y

POCTA EUGENOVI SUCHOŇOVI

Galakoncert z úprav a diel inšpirovaných ľudovou piesňou pri príležitosti 110. výročia narodenia tvorcu slovenskej národnej hudby
7. decembra 2018, 18.00 hod. Veľké koncertné štúdio RTVS Slovenský rozhlas, Mýtna 1, BratislavaPROGRAM
I. ČASŤ
Slovenské ľudové piesne, pre miešaný zbor, tenorové sólo, soprán a malý orchester, 1930.
Nebol som pri milej
Mám ja milučkého
Nebanovala bych 
Vínko, vínko,
Tancuj, tancuj
Pavol Oravec, tenor, soprán (?
Spevácke zbory Technik, Lúčnica, Ad una corda (tutti) Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Dirriguje Adrian Kokoš

 

Štyri ľudové piesne z Petrovca, pre nižší hlas a klavír, 1936.
Horienka, horička
Cez Petrovec
Pojšlo diovča
Plače Anča

 

Terézia Kružliaková, mezzosoprán, Pavol Remenár, barytón, Klavír, Petra Torkošová

 

Piesne z hôr, šesť slovenských ľudových piesní pre soprán, tenor a malý orchester, 1937.
Vyletel vták
Ani mi je večer,
Hej, keď som išiel na zboj Široký jarček
Povedzže mi, povedz
Ej, pred hostincom...
Dobre mi, dobre mi... (premiéra)
Mária Porubčinová, soprán, Róbert Smiščík, tenor Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Diriguje Adrian Kokoš

 

Šesť slovenských ľudových piesní, pre ženský zbor a capella, 1937 – 1947.
Išli tri panenky z Turca (PREMIÉRA) Ešte sa nevydám Husičky
Keď sa Slovák
Bodaj by vás
Keď sa vlci zišli Ej, ženy, ženy... (PREMIÉRA)
Spevácky zbor Technik (?)
Diriguje Petra Torkošová
 
II. ČASŤ
Tri (5) slovenské ľudové piesne, pre mužský zbor, 1950.
Tam medzi horami
Na Kysuci pána neni (PREMIÉRA)
Keď som išiel k milej (PREMIÉRA)
Spevácke zbory Technik, Lúčnica, Ad una corda
Diriguje Elena Matúšová
 
Spievanky, fantázia na slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor, soprán (tenor) a malý orchester, 1950.
Na tom našom moste
Uderili Pribylinci
Ej, zapadaj, slniečko
Ej, povedzte, povedzte
Hriadeľ, oska Spievanky, spievanky

 

Spevácke zbory Lúčnica, Technik, Ad una corda (tutti) Mária Porubčinová, soprán Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Dirriguje Adrian Kokoš
 
Kúcanské piesne, pre soprán a malý orchester zo zbierky J. Blaha, 1986.
Jako si, Janíčku
Ty Kúty, ty Kúty
Z jednej strany Moravy
Na tej kútskej veži
Nechodívaj, šuhajku
Ani mi nevoní

 

Eva Šušková, soprán Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Dirriguje Adrian Kokoš
 
Terchovské spevy, pre miešaný zbor, barytónové sólo a malý orchester, 1952.
Sadla muška
Čo sa stalo nové
Poďme, chlapci, poďme zbíjať

 

Pavol Remenár, barytón Spevácke zbory Lúčnica, Technik, Ad una corda (tutti) Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Dirriguje Adrian Kokoš
 
Celkový čas cca 80-90´
Záver: Aká si mi krásna sólisti, Lúčnica, Technik, Ad una corda) Diriguje Elena Matušová
 
Dramaturgia a scenár: Peter Štilicha, Andrej Šuba
Réžia na pódiu: Peter Štilicha, Stanislav Bachleda
Produkcia za OZ Slávik Slovenska Peter Štilicha 

 

Koncert z verejných zdrojov podporuje

 Koncert sa koná v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru    
  ​                  

 .......................................................................................

Prišli sme k vám na koledu....

Tradičný vianočný koncert

Dátum: 13. 12. 2018,  Veľké koncertné štúdio RTVCS Slovenský rozhlas, Mýtna 1 Bratislava

Odborní garanti a dramaturgia: PhDr. Marian Minárik, Mgr. Art. Miroslav Dudík

   

    Programe koncertu bude vytvorený z ľudových kolied a vianočných piesní, ktoré sa viažu na vianočné sviatky v rôznych regiónoch východného, stredného a západného Slovenska. Dôraz sa kladie na ľudové koledy a vianočné piesne v kompozičnom spracovaní skladateľov pre Orchester ľudových nástrojov a jeho sólistov spevákov a inštrumentalistov, ale aj najkvalitnejšie spevácke skupiny.
    Vianočné vysielanie bývalej Redakcie ľudovej hudby bratislavského štúdia Československého rozhlasu na Slovensku tvorilo niekoľko desaťročí (60.-80. roky 20. storočia) základ mediálneho záujmu o vianočné sviatky v tradičnej podobe a chápaní, vďaka čomu sa stalo hlavným spolutvorcom vianočnej atmosféry v mnohých rodinách na celom Slovensku. Hudobným skladateľom poskytovali rozhlasové objednávky priestor na tvorbu spracovaní tradičnej vianočnej hudby a kolied, ktoré by v tých rokoch neboli inde našli uplatnenie. Pritiahlo tak záujem mnohých tvorcov (Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan, Michal Vilec, Dezider Kardoš, Vojtech Adamec, Vladimír Slujka, Svetozár Stračina, Július Letňan, Ilja Zeljenka, Jozef Malovec, Šimon Jurovský, Ivan Hrušovský, Ivan Dubecký, Miloš Berka, Ján Hrk, Igor Bázlik, Zdeněk Macháček, Ondrej Demo, Jaromír Dadák, Jaroslav Meier, Hanuš Domanský, Štefan Molota, Miroslav Dudík, Marián Járek, Peter Parničan...). Prvá vlna tohto záujmu o slovenské ľudové koledy sa medzi skladateľmi prejavila v polovici 60. rokov a druhá sa začala naplno rozvíjať po vzniku Orchestra ľudových nástrojov dnešného Slovenského rozhlasu v roku 1976. Cieľom koncertu je pripomenutie niektorých kvalitných spracovaní od spomínaných autorov a v prípade súčasných tvorcov má byť toto podujatie aj výzvou na tvorbu nových diel.
    OĽUN bude doplnenýený o sólistov – hráčov na pastierskych, najmä vzduchozvučných nástrojoch. Spestrením programu je zaradenie vystúpení autentických nositeľov tradície.
Účinkujúci:
OĽUN, Mužská spevácka skupina Rodokmeň (Bratislava), Ženská spevácka skupina Kytica (Bratislava), Ženská spevácka skupina Vranki (Nitra), Ján Ambróz (Banská Bystrica), Monika Kandráčová (Krásna Lúka), Dajana Margetová (Šumiac), Miloš Bobáň, Ján Palovič, Anton Gajdoš, Michal Seredič, Peter Kuštár, Vincent Krkoška, trombitáši z FSK Hájiček z Chrenovca-Brusna.
Koncert je dramaturgicky zostavený s ohľadom na vysielanie zostrihu počas vianočných sviatkov, ale aj na poslucháčov, ktorí sa zúčastnia na živej nahrávke v predvianočnom čase. Nadväzuje tak na dlhoročnú tradíciu vianočných koncertov .
 
                                            Koncert z verejných zdrojov podporuje  hlavný paertner projektu                                                                                                                     Fond na podporu umenia                                                        
                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                             KONCERT FINANČNE PODPORUJÚ
                                                                                                                      

........................................................................................