Plánované podujatia v roku 2019

Podujatia pripravované Spolkom hudobného folklóru v roku 2019  v spolupráci s  Rozhlasom a televíziou Slovenska – Slovenský rozhlas, Rádiom Regina  

....................................................................................................................

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU V ROKU,  V SPOLUPRÁCI S MESTOM FIĽAKOVO A MESTSKÝM KULTÚRNYM STREDISKOM VO FIĽAKOVE, NOVOHRADSKÝM OSVETOVÝM STREDISKOM V LUČENCI 

Seminár o ľudovej piesni 2019, 

sa koná pod patronátom primátora mesta Fiľakovo  MGR. Attilu Agócsa, PHD
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo 19.10.2019, 9.30 HOD.
Spolok hudobného folklóru pri realizácii svojich zámerov, cieľov i konkrétnych úloh stavia svoju pôsobnosť na systematickom dlhodobom zameriavaní sa mapovať jednotlivé oblasti a regióny Slovenska. Preto organizuje svoju aktivity v rôznych mestách i obciach, aby približoval osobitosti tých častí Slovenska, ktoré ešte nie sú pokryté konkrétnymi podujatiami. K takým patrí aj oblasť regiónov nOVOHRAD a čiastočne aj Gemer, ktoré napriek značnej vzdialenosti od centra upozorňujú na svoju bohatú činnosť a rôznorodé aktivity. Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich rokoch boli touto pôsobnosťou pokrývané regióny východného, stredného, severného a západného Slovenska, organizátori seminára sa rozhodli uskutočnením ďalšieho, šestnásteho ročníka upriamiť svoju pozornosť aj na ďalšie regióny slovenska. V roku 2019 bude taktiež ústrednou – dlhodobou témou cyklu seminárov; Výskum a zber ľudových piesní, edičná činnosť, problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu.  účastníci seminára: muzikológovia, choreologovia, členovia  folklórnych súborov a skupín,  interpreti ľudových piesní a inštrumentalisti, výskumníci a zberatelia ľudových piesní, ako aj záujemcovia o tradičnú ľudovú kultúru, sú spolu s vedením SHF, garantmi zabezpečenia realizácie   seminára po stránke odbornej, organizačnej i spoločenskej.
 Tradíciou seminárov je aj záverečný koncert sólistov, inštrumentálnych, vokálnych i tanečných skupín. 
Propagáciu uskutočňuje SHF tradične prostredníctvom svojej webovej stránky, ale aj s RTVS Slovenský rozhlas, najmä však s domácimi komunikačnými prostriedkami, sieťou osvetových a kultúrnych zariadení.
Program
9.50 - 10.50
1. Viera Kamenská: Moje skúsenosti s ľudovou piesňou pri práci vedúcej detskej
folklórnej skupiny a ženskej speváckej skupiny Vidiná
2. Mgr. Matej Baláž: Terénny výskum v obciach Ábelová a Polichno,
3. Agócs Gergely: Ľudová pieseň Maďarov na južnom Slovensku a na pomedzí
Maďarska a Slovenska
Diskusia 10.50 – 11.10
Pokračovanie seminára 11.10 – 12.10
4. Stanislava Zvarová: Ľudová pieseň, dedičstvo, ktoré treba zachovávať
5. Juraj Matiaš: Nevyčerpateľnosť terénneho výskumu v súčasnosti
6. Prof.Dr.Oskár Elschek: Terénne výskumy v regióne Novohrad, Horný /Gemer, Hont
so zameraním na piesňový repertoár a ich štruktúru (retrospektíva)
Diskusia 12.10 – 12.30 + obedňajšia prestávka 12.30 – 13.30 hod.
Pokračovanie seminára 13.30 – 14.15 hod. Vedenie seminára Ing. Jozef Tkáčik
7. Mgr. Varga Lia: Význam komplexnosti vo výuke ľudových piesní
8. Gábor Illés: Rómski muzikanti vo Fiľakove.
9. Mgr. Michaela Škodová: Výskum hmotných a nehmotných prejavov tradičnej kultúry
zaniknutých obcí Novohradu
Diskusia 14.15 – 14.30
Pokračovanie seminára 14.30 – 15.00
10 Dr. Ivan Murín: Vplyv adaptácií vrchárov Severného Malohontu na ich hudobnú kultúru.
Antropologická perspektíva,
11. Mgr. Viera Brezinová: Kokavské ľudové piesne
15.00 – 15.30 Záverečná diskusia
15.30 – 16.30 Koncertné vystúpenie súborov
Seminár z verejných zdrojov finančne podporujú:

           Mesto Fiľakovo 

.........................................................................................

Pocta synovi národa, 4.5.2019, 16.00 hod., Brezová pod Bradlom

Na počesť 100. výročia úmrtia milana rastistava Štefánika
Zámerom koncertu je vzdať hold tejto osobnosti Slovenska prostredníctvom ľudovej hudby, ktorá vznikla aj v regióne v ktorom sa Štefánik narodil. Aby sa zdôraznil celoslovenský význam Štefánika, zaznejú aj piesne z iných regiónov v interpretácii OĽUNu a SÓLISTOV. K ÚČINKUJÚCIM BUDE PATRIŤ AJ CIMBALOVÁ MUZIKA STRAŽNIČAN A JEJ SÓLISTI.

Program koncertu Pocta synovi národa

Námestie Brezová pod Bradlom, 4.5.2019, 16.00 hod.

Program:
1. Miroslav Dudík: Petruchova cifra – sólo na husliach M. Dudík
2. Miroslav. Dudík: Hora je,horička, Nad Bradlom vychádza mesiaček, spieva mužská . spevácka skupina Rodokmeň
3. Miroslav Dudík: Povedz mi,slávičku, Zaspieval sláviček, spieva Slávka Švajdová
4. Miroslav Dudík: Udereli myjavani na buben, spieva M. Dudík
5. Miroslav Dudík: Ked sa ja podívam , Budú hrať, spieva Paulína Šolcová
6. Štefan Molota: Povedz že mi, povedz, spieva a OĽuN vedie Róbert Puškár
7. Oondrej Demo: A my chlapci, zverbujme še, spieva mužská spevácka skupina . Rodokmeň
8. M.Miroslav Šmíd: Vyletel vták /piesne dolnozem. Slovákov, na panovej píšťale hrá . Róbert.Puškár
 
Hrá a účinkujúcich sprevádza Orchester ľudových nástrojov SRo,
primáši Miroslav Dudík a Róbert Puškár
…...........................................
1. Až pujdu na trávu, Rasasaj,rasasaj, Co ten ptáček povídá – piesne zo Strážnice
hud. úprava CM Strážničan , spev Jana Hanáková, Dagmar Gajdová,Jiřina Motičáková
2. U strážnickej brány – piesne podľa hry Slávka Volavého a jeho muziky
3. Šohaju v halině, Chodila po poli - piesne zo Strážnice
hud. úprava CM Strážničan, spieva Veronika Malatincová
4. Slavíček zpívá, Když sem já šel, Neber Janku - danaje a verbunk zo Strážnice
hud. úprava CM Strážničan, spieva Tomáš Pánek
Hrá a účinkujúcich sprevádza cimbalová muzika Strážničan, primáš Vítězslav Pálenský
…...........................................
1. Miroslav Dudík: Brnkaná po kopaničiarsky
2. Miroslav. Dudík: Spomienky na Samka
3. Mirosllav Dudík: Mám ja švárne diefča v brezofském chotári, Tenká som ja, tenučká,
Kačenko turanská - všetci účinkujúci
Hrajú a účinkujúcich sprevádzajú Orchester ľudových nástrojov SRo, primáši Miroslav Dudík a Róbert Puškár a cimbalová muzika Strážničan, primáš Vítězslav Pálenský
.....................................................................
Program je venovaný pamiatke a spomienke na M.R. Štefánika a má byť oslavou krásy nielen jeho rodného regiónu, ale i celého Slovenska, ktoré nosil Štefánik vo svojom srdci.
Koncert z verejných zdrojov finančne podporuje                                                                                              
                                                                                

........................................................................................

V rámci cyklu Spomíname na Ivana Dubeckého

Koncert z tvorby prvého dramaturga Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu
Malé koncertné štúdio 10.10. 2019, 18.00 hod. .
Program:
1. Hontianske, hrá Orchester ľudových nástrojov SRo
2. Dievčenské z Likavky, spievajú Andrea Jágerová, ženská spevácka skupina Povoja
3. Mám ja ženu starú, spievajú Jozef Tkáčik, Pavol Ondriš, mužská spevácka skupina Rodokmeň
4. Cimbalista od Hrona, sólo na cimbale Michal Kolárik
5. Žartovné z Kluknavy - Ej, sušedova dzifka, Ej, ňe ja, ňe ja, aľe ty, spieva ženská spevácka . skupina Vajana
6. A ja takú milú mám, spieva Michal Seredič st.
7. Dravecký primáš, sólo na husliach Miroslav Dudík
8. Mačkica - Anča more pašama, spievajú Katarína Žukov, ženská spevácka skupina Vajana, . mužská spevácka skupina Rodokmeň
9. Žartovné zo Záhoria - Sláviček ma predešeu, mužská spevácka skupina Rodokmeň
10. Barčanske dzevečki, ženská spevácka skupina Povoja
11. Nôty spod Poľany - na fujarách hrajú Ján Kružliak,Rudolf Cikatricis, na píšťale Róbert Puškár
12. Tri piesne z Myjavy - Tí Turani, Zajtra včas ráno,Tenká som, spievajú Hana Kyseľová                                     
13. Čierne oči choďte spať, spieva Slávka Horváthová
14. Šarišskí primáši, na husliach hrajú Miroslav Dudík a Peter Parničan
15. Tancuj, tancuj, vykrúcaj - ženské spevácke skupiny Vajana a Povoja, mužská spevácka . skupina Rodokmeň
ÚČINKUJÚCICH SPREVÁDZA ORCHESTER ĽUDOVÝCH N ÁSTROJOV SRO, UMELECKÝ VEDÚCI MIROSLAV DUDÍK
                                                 ORCHESTER VEDÚ MIROSLAV DUDÍK A PETER PARNIČAN
 
Dramaturgia Miroslav Dudík, scenár a moderovanie Samo Smetana,

 

                                                       Koncert z verejných zdrojov podporujú

                                                                                                                   

.....................................................................................................................................

Spolok hudobného folklóru, Rozhlas a televízia Slovenska - Slovenský rozhlas

Kyrie

Vianočný koncert 12.12.2019, 18.00 hod.
Veľké koncertné štúdio RTVS Slovenský rozhlas, Bratislava
Program:
1. Vianočné zvony, úprava Peter Parničan, zvony Viktor Šuchter, lesný roh a Marcel Majoroš
2. Saint Ralph Sherwin (1550-1581): Kyrie eleison, spieva a na organe hrá Jeff Ostrowski (záznam)
3. Kyrie, Kyrie, úprava Peter Parničan, spievajú Slávka Švajdová, Petra Vraňáková a Petra Zaujecová
4. Kedy jasna hvizda, úprava Peter Parničan,spieva detský folklórny súbor Čunovský kŕdel
5. Do hory, do lesa, úprava P. Parničan
6. Aký to svit, hrá, úprava Peter Repáň spieva a hrá ľudová hudba Martina Repáňa
7. Panna čistá, úprava Peter Koma, spieva Slávka Horváthová a vokálna skupina SKLO
8. Zmes kysuckých kolied zo Staškova, úprava P. Parničan, spieva Petra Vraňáková
9. Divnaja novina, úprava a spev ženská spevácka skupina Poľana
10. Keď sa Kristus pán narodil, úprava P. Parničan, spievajú sestry Sihelské
11. Ježiš še narodzil, úprava Peter Koma, spieva Eva Gregorová a vokálna skupina SKLO
12. Pasťírové vstávajte, koledy od Nitry, úprava Igor Bázlik, spieva P. Zaujecová
13. Keby ja mal veľa grošov, úprava úprava P. Repáň, spieva a hrá ľudová hudba M. Repáňa
14. Vianočný sen, úprava Ján Kružliak
15. Hľa dvanácta hodina už uderila, úprava Dana Sihelská, spievajú sestry Sihelské
16. Apoštoly, apoštoly, úprava P. Parničan, spievajú S. Švajdová, Žaneta Jarabinská a S. Horváthová
17. S nami Boh, úprava a spev ženská spevácka skupina Poľana
18. Anhel Božij, úprava P. Parničan, spievajú Ž. Jarabinská a Z. Adamkovičová a S.Horváthová
19. Daj Boh šťastia tejto zemi, úprava P. Parničan, spievajú a hrajú všetci účinkujúci
 
Účinkujúcich sprevádza Orchester ľudových nástrojov rozšírený o členov orchestra Lúčnice,
                                                    vedú Peter Parničan a Martin Sleziak
Dramaturgia a scenár: Peter Parničan
Moderuje: Zuzana Laurinčíková Budinská
 
                                                                   Koncert z verejných zdrojov podporujú