Plánované podujatia v roku 2019

Podujatia pripravované Spolkom hudobného folklóru v roku 2019  v spolupráci s Gemerským regionálnym strediskom v RoŽňave a RTVS – Slovenský rozhlas  
....................................................................................................................

Seminár o ľudovej piesni 2019, Rožňava 6.4.2019, 9.30 hod.

Spolok hudobného folklóru pri realizácii svojich zámerov, cieľov i konkrétnych úloh stavia svoju pôsobnosť na systematickom dlhodobom zameriavaní sa mapovať jednotlivé oblasti a regióny Slovenska. Preto organizuje svoju aktivity v rôznych mestách i obciach, aby približoval osobitosti tých častí Slovenska, ktoré ešte nie sú pokryté konkrétnymi podujatiami. K takým patrí aj oblasť Gemera, ktorá napriek značnej vzdialenosti od centra upozorňuje na svoju bohatú činnosť a rôznorodé aktivity. Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich rokoch boli touto pôsobnosťou pokrývané regióny východného, stredného, severného a západného Slovenska, organizátori seminára sa rozhodli uskutočnením ďalšieho, šestnásteho ročníka upriamiť svoju pozornosť pri realizácii dlhodobého cyklu Seminár o ľudovej piesni práve na Gemer a jeho aktívne Gemerské osvetové stredisko, najmä na jej odbornú pracovníčku Mgr. Máriu Hlaváčovú, muzikologičku, folkloristku a kvalitnú organizátorku podujatí, aj medzinárodného charakteru. V roku 2019 bude taktiež ústrednou – dlhodobou témou cyklu seminárov; Výskum a zber ľudových piesní, edičná činnosť, problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu, v regióne Gemer, i priľahlých subregiónoch, resp. vzťah k zahraničným oblastiam. Odborne erudovaníúčastníci seminára; muzikologovia, choreologovia, členovia významných folklórnych súborov a skupín, významní interpreti ľudových piesní a inštrumentalisti, výskumníci a zberatelia ľudových piesní, ako aj záujemcovia o tradičnú ľudovú kultúru, sú spolu s vedením SHF, garantmizabezpečenia realizácie vysoko odborného seminára po stránke odbornej, organizačnej i spoločenskej. Rozhodnutie vedenia Spolku hudobného folklóru Slovenska, uskutočniť Seminár o ľudovej piesni 2018 na Gemeri má pre tento región mimoriadny význam.
Gemerské osvetové stredisko má veľmi dobré podmienky na realizáciu podujatia, akým je Seminár o ľudovej piesni – sálu, technické, materiálne a najmä osobnostné vybavenie. Spolok vždy dbá na to, aby medzi referujúcimi boli renomovaní muzikológovia, ale najmä zberatelia, spracovávatelia, zapisovatelia a realizátori zozbieraného folklórneho materiálu z regiónu, kde sa seminár uskutočňuje. V súčasnosti pracovníci gemerského osvetového strediska upriamujú pozornosť na konkrétnych zberateľov, ktorí výsledky svojej pôsobnosti poskytujú umeleckým súborom, jednotlivcom, hudobným školám, ale aj vedeckým ústavom na skúmanie zozbieraného materiálu. Jedným zo zámerov i cieľom každého z doterajších ročníkov Seminára o ľudovej piesni bolo získať verejnosť - odbornú i laickú – na aktivity súvisiace s udržiavaním folklórneho diania. Vzhľadom na to, že Gemer bol a je miestom migrácie z rôznych smerov, v ľudovom prejave je mnoho momentov, zasluhujúcich si zameranie aj na túto problematiku. To znamená aj prizvanie referentov zo zahraničia, podobne, ako tomu bolo na väčšine predchádzajúcich ročníkov Seminára o ľudovej piesni. Tak, ako to býva tradíciou na seminároch, sú určené najmä širšej verejnosti, zaujímajúcej sa o folklórne dianie, o získavanie nových piesní, poskytovania informácií, ale aj metodických postupov, ktoré predchádzajú chybám a nedostatkom najmä pri zápise a spracovávaní folklórneho materiálu. Taktiež je tematika vedená k správnemu rozoznávaniu regionálnych čŕt a charakteristík, najmä pri štylizácii získaného materiálu. Tradíciou seminárov je aj záverečný koncert sólistov, inštrumentálnych, vokálnych i tanečných skupín ako ilustrácia teoretických príspevkov v praxi.
Propagáciu uskutočňuje SHF tradične prostredníctvom svojej webovej stránky, ale aj s RTVS Slovenský rozhlas, najmä však s domácimi komunikačnými prostriedkami, sieťou osvetových a kultúrnych zariadení.

.........................................................................................................

Okruhy tém na Seminár o ľudovej piesni 6.4.2019 v Rožňave (návrh)
1. Dr. Mária Hlaváčková: Ľudová hudobná kultúra v hornom Gemeri so zameraním . sa na rôznorodosť geografickej polohy regiónu ....
2. Dr. Alica a Dr.Oskár Elschekovci: Terénne výskumy horného Gemera v 70 tych . rokoch so zameraním na piesňový repertoár a ich štruktúru (retrospektíva)
3. Gabriel Róžai PhD.: Ľudové piesne z hľadiska dialektológie
4. Mgr. Juraj Kováč: Piesňová tradícia obce Vlachovo
5. Alžbeta Lukáčová PhD: Štýlové hudobné prejavy na príklade obce Rejdová -.
6. x x x:Janko Králik – posledný gajdoš na Gemeri - herný štýl (Juraj Dufek)
7. Márton Puskó, Maďarsko: Špecifickosť piesňového repertoáru v maďarských . obciach a na hranici s Maďarskom
8. x x x:Zbojnícka piesňová kultúra - miestny zbojnícky hrdina Mišo Vdovčík z . Henckoviec
9. x x x :Tradícia ľudových kapiel na hornom Gemeri – komparácia minulosť- . súčasnosť
10. Dr. Mária Hlaváčková: Gemer tancuje – rómsky, maďarský a slovenský čardáš . (projekt Gemerského osvetového strediska)
11. x x x: Vianoce na Gemeri (projekt Gemerského osvetového strediska)
12. Stanislava Zvarová / Alena Ďurkovičová: Roztratené zrnká – terénne výskumy . piesňového repertoáru dolného Gemera
Poznámka:
Témy, kde nie je uvedený autor referátu, je to v štádiu rokovaní, ktoré bude ukončené počas mesiaca novembra

.........................................................................................

Pocta synovi národa, 4.5.2019, 16.00 hod., Brezová pod Bradlom

Na počesť 100. výročia úmrtia milana rastistava Štefánika
Zámerom koncertu je vzdať hold tejto osobnosti Slovenska prostredníctvom ľudovej hudby, ktorá vznikla aj v regióne v ktorom sa Štefánik narodil. Aby sa zdôraznil celoslovenský význam Štefánika, zaznejú aj piesne z iných regiónov v interpretácii OĽUNu a tiež participujúcich účinkujúcich ľudových hudieb z tohto regiónu.
Účinkujúci:
Vzhľadom na to, že pôjde o koncert mimoriadneho významu a vážnosti, ktorý bude RTVS zaznamenávať a použije ho vo svojom vysielaní, budú popri Orchestri ľudových nástrojov SRo, umelecký vedúci Miroslav Dudík, vystupovať aj ľudové hudby a skupiny z rodného kraja Štefánika.
Ľudová hudba Rosenka s otcom a bratmi Janštovcami z Košarísk -
občianske združenie ROSENKA od roku 2003 koncipuje a realizuje zámery, ktoré prispievajú k oživeniu kultúry, vzdelávania, turistiky a života podbradlianskeho regiónu, obce Košariská – rodiska gen. M.R. Štefánika v duchu historických a kultúrnych daností vývoja obce a priľahlých kopaníc. Súčasťou združenia je ľudová hudba a spevácka skupina. ROSENKA pôsobí ako voľné združenie žiakov, študentov a učiteľov pri dedinskej málotriednej škole. Nevenujú sa iba hudbe, zaujímajú sa o regionálne dejiny, prírodu. Spolu so sólistami sú najväčšími autentickými dedičmi kultúry, ktorá znela a tvorila sa aj v čase, keď tu žil Štefánik. Na koncerte sa predstaví ĽH so sólistami Vladimírom Foltínom a Jánom Pražienkom.
Myjavská cimbalovka -
ĽH Myjavská cimbalovka vznikla okolo roku 1990 prevažne z bývalých členov ľudovej hudby folklórneho súboru Kopaničiar z Myjavy. Základ repertoáru tohto hudobného telesa tvoria piesne z rázovitého kopaničiarskeho kraja, moravsko - slovenského pomedzia, ale i ľudové piesne tanečného charakteru, skladby z oblasti vážnej hudby a piesne z iných regiónov Slovenska.
Cimbalová muzika Strážničan -
CIMBALOVÁ MUZIKA Strážničan vznikla v roku 1986 v LŠU v Strážnici. Začiatky neboli ľahké. Postupne spolupracovali s detskými folklórnymi súbormi Danájek a Žerotínek. Od roku 1992 spolupracovali s folklórnym súborom Žerotín pri jeho vystúpeniach doma i v zahraničí. V roku 1996 začali spolupracovať so súborom Danaj. Kmeňovým repertoárom Cimbalovej muziky Strážničan sú piesne zo Strážnice a jej okolia. K najvzácnejšiemu odkazu strážnickej folklórnej tradície prináležia piesne zo zápisov starších zberateľov, hlavne Hynka Bíma a Vladimíra Úlehlu. Muzika obohacuje svoj repertoár tiež piesňami z iných regiónov.
Účinkujúcich sprevádza: ORCHESTeR ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV SRO, UMELECKÝ VEDÚCI MIROSLAV DUDÍK
                                                      Orchester vedú MIROSLAV DUDÍK a Peter Parničan
Program je venovaný pamiatke a spomienke na M.R. Štefánika a má byť oslavou krásy nielen jeho rodného regiónu, ale i celého Slovenska, ktoré nosil Štefánik vo svojom srdci.

........................................................................................

V rámci cyklu Interpreti spomínajú na.....  Ivana Dubeckého

Koncert z tvorby významného slovenského tvorcu
10.X. 2019 Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu,18:00 hod.
Program (návrh):
1. Hontianské
2. Barčianske dzivočky – ŽSS Povoja
3. Čierne oči choďte spať, alebo Vlčkovanské pole je - spev Slávka Horváthová
4. ????: - Klarinet R. Cikatricis
5. Ej ,sedaj na voz ŽSS Vajana /alebo Žartovné z Kluknavy/ - ŽSS Vajana
6. Svitaj, Bože, svitaj + Mám ja ženu starú – J. Tkáčik, P. Ondriš, MSS Rodokmeň
7. Dravecký primáš – husle M. Dudík
8. Mačkica /Anča more pašama/– spev Angela Vargicová, Vajana
9. A ja takú milú mám – spev Michal Seredič
10.Cimbalista od Hrona – cimbal M. Kolárik
11.Žartovné zo Záhoria /Sláviček ma predešeu/ - MSS Rodokmeň
12.Likavské svadobné – Andrea Jágerová, ŽSS Povoja
13.Nôty spod Poľany – 2 fujary, J. Kružliak, P. Parničan – vedie P. Parničan
14. Tri piesne z Myjavy/Tí Turani,Zajtra včas ráno,Tenká som/- H.Kyseľová . + Vajana
15. Šarišskí primáši – husle M. Dudík a P. Parničan
16. Tancuj, tancuj, vykrúcaj – ŽSS Vajana , Povoja, MSS Rodokmeň
Účinkujúcich sprevádza Orchester ľudových n ástrojov SRO, umelecký vedúci Miroslav Dudík
                                                 Orchester vedú Miroslav Dudík a Peter Parničan

..........................................................................

Kyrie

Vianočný koncert 12.12.2019, 18.00 hod.
Veľké koncertné štúdio RTVS Slovenský rozhlas, Bratislava
 
Program koncertu je postavený na vianočných tradíciách zo zreteľom na regionálnu čistotu so zachovaním charakteristických prvkov ako spev, hudobné prevedenie, jazyková čistota a v neposlednom rade aj typický odev daných regiónov ako v čistej podobe prizvaných hostí, tak i v umeleckom stvárnení hudobného prevedenia.
Program:
1., Trombita a zvony ( Kružliak a Zajáček ) - 0.30 min.
2., Apoštoly,apoštoly - ( spev - S.Švajdová - Trenčiansko ) - 3.52 min.
moderátori - 2,00 min. cca
3., Koledovníci z Terchovej - ( kapela Martina Repáňa ) - 4.00 min.
4., Zmes kysuckých kolied zo Staškova - ( P.Vraňáková ) - 5,40 min.
5., Kysucké koledy ( P.Kužma ) - 3,30 min.
moderátori - 2,00 min. cca
6., Nad Hriňovou jasná hviezda - ( sestry Sihelské ) - 3,50 min.
7., Panna čistá - ( FSS Poľana ) - 3,00 min.
8., Panna čistá - ( vokálna sk. SKLO ) - 2,25 min.
moderátori - 2,00 min. cca
9., Do hory, do lesa - orchestrálka - 1,40 min.
10., V Terchovej - ( M.Repáň - spev + heligónka ) - 2,30 min.
11., Kirije,kirije - ( S.Švajdová ) - 3,01 min.
moderátori - 2,00 min. cca
12., Koledy z Podpoľania - ( sestry Sihelské - a capella ) - 3,30 min.
13., Poľana - a capella - 3,00 min.
14., Zaspau bača náš - ( SKLO - a capella ) - 1,35 min.
moderátori - 2,00 min. cca
15., Anhel Boži. - ( Ž.Jarabinská + Z. Adamkovičová ) - 4,30 min.
16., Koledy - ( P.Kužma ) - 3,30 min.
16., Trie idze hraľa...
( Čunovský krdel + gajdy Dufek + organ ) - 5,09 min.
moderátori - 2,30 min cca
17., Tichá noc - všetci + organ + orchester - 3,30,min
Celkový čas cca 70. min.
Účinkujúcich sprevádza: Orchester ľudových nástrojov SRO, umelecký vedúci Miroslav Dudík
                                                      Orchester vedú Miroslav Dudík a Peter Parničan