Plánované podujatia v roku 2020

Podujatia pripravované Spolkom hudobného folklóru v roku 2020  v spolupráci s  Rozhlasom a televíziou Slovenska – Slovenský rozhlas, Rádiom Regina  

....................................................................................................................

POVEJ, VETRÍK, POVEJ  

Rozlúčkový koncert Miroslava Dudíka, um. vedúceho OĽuN SRo, k životnému jubileu.

Veľké koncertné štúdio RTVS SRo, 10.9.2020, 18:00

Program
1. Petruchova cifra – hrá Orchester ľudovýách nástrojov   
2. Dobre mi mamenka povedala, Kolísečka maluvaná
    Ked som išla z kostela,
    spieva Slávka Švajdová,           
3. Zahrajce, hudaci, Nič to zato,
    Nechoc do nas,nechoc,
    spieva ženská spevácka skupina  Vajana,                     
4. Balada, spieva Petra Zaujecová, OĽuN
5. Pod kapurou, na klarinete hrÁ Rudolf Cikatricis
6. Vôľu nemám, Kupujte mliečničke, spievaJÚ Katarína
    Töröková A  ženská spevácka  skupina Povoja     
7. Žaškovská uspávanka, SPIEVA  Slávka Horváthová 
8. Kukala kukučka, na husliach hrá Peter Uličný
9. Brezofské babské, dievčenská spevácka skupina
    folklórneho súboru Karpaty                                                     
10. Spomienky na Samka, OĽuN, ľudová hudba Dudíci,
       vedie Šimon Dudík
11. Ludia povedajú, spieva Paulína Šolcová
12. Kopanice, kopanice, na husliach hrá Zuzana Pokorná    
13. Povej,vetrík,povej, Nepozeraj na mna, A ja mám
      perečko, Iné ženičky
      spieva M. Dudík                                         
14. Miroslav Kolacia, Petr Pavlinec: Verbuňk
15. Ej,na Vrbovcoch pekne hrajú, spieva Martin Hrbá
16. Dovezené, na cimbale hrá Miroslav Rajt (M.Kolárik) 
17. Brnkaná po kopaničiarsky
18. Ket sme prechádzali, Z tej myjavskej brány, 
       spieva mužskÁ spevácka skupina  Rodokmeň                             
19. Veselo po myjavsky, spievajú mužská spevácka skupina
       Rodokmeň, ženské spevácke  skupiny Povoja,  Vajana,
       DIEVČENSKÁ SPEVáCKA SKUPINA FS Karpaty     
20. Myjavská veža,mužská spevácka skupina Rodokmeň,
       ženské spevácke skupiny Povoja, Vajana, 
       DIEVČENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA FS KARPATY 
21. Keby ste vy vedeli, Kosí  JANO..., spievajú ženské spevácke
       skupin  Povoja, Vajana , mužská spevácka
       skupina Rodokmeň, dievčenská spevácka  skupina
       folklórneho  súboru Karpaty, Miroslav Dudík

 

Účinkujúcich sprevádzajú: Orchester ľudových nástrojov,
vedú Miroslav Dudík, Zuzana Pokorná, Peter
Uličný, Ľudová hudba Dudíci, vedie Šimon Dudík,
Musica Folklorica

 

Koncert  Z VEREJNÝCH ZDROJOV finančne podporili

 

                                      

 

.........................................................................................         

Seminár o ľudovej piesni                                                                                                      Stará Ľubovňa 12.9.2020, 9.30 hod.

Regionálny štýl inštrumentálnej ľudovej hudby vo folklórnom súbore na severnom Slovensku, Ľudová pieseň vo výstupoch
dedinskej folklórnej skupiny, Ľudová pieseň v pedagogickej práci na ZUŠ, Výskum ľudovej piesne v súčasnosti, Ľudová hudba, pieseň a tanec v regióne Zamaguria, Výskum ľudovej piesne v súčasnosti, metodika zbierania, vyhľadávania zdrojov a nositeľov ľudových tradícií, spôsoby spolupráce s interpretmi uchovávajúcimi ľudové piesne, ale aj ďalšie druhy prejavu, spolupráca s odbornými inštitúciami, etnológmi,hudobníkmi, archivármi, médiami, Ďalej sú to základné sprievodné údaje k
rôznym dokumentom, zápisom a notáciám ľudových piesní (funkcia, informátori, zberatelia, označovanie, atď.), rôzne technické prostriedky pre dokumentovanie ľudových piesní, ľudová pieseň v médiách, jej podoby a spôsoby prezentácie, Dôležitým momentom bude aj vízia a zameranie rôznych aktivít v SHF v budúcnosti, poznatky a podnety účastníkov seminára k tradovaniu, zbieraniu a uchovávaniu ľudových piesní. V rámci seminára máme v pláne opäť uskutočniť program
niekoľkých folklórnych skupín regiónu, predstavenie sólistov a zoskupení, spevákov a hudobníkov z regiónu pre účastníkov seminára a verejnosť tých účinkujúcich, ktorí sa zúčastňujú na festivale. so snahou zachovať zanikajúce piesne z miestneho prostredia pre budúce generácie, tí, ktorí ich zbierajú, zaznamenávajú a sprístupňujú verejnosti. 
 
SEMINÁR Z VEREJNÝCH ZDROJOV FINANČNE PODPORUJÚ

              

...........................................................................................................

12. ROČNÍK SÚŤAŽE O CENU JANKY GUZOVEJ

Malé koncertné štúdio RTVS SRo, 15.10.2020, 18.00 hod.                                             

Súťažiť budú mladí interpreti nominovaní rozhlasovými štúdiami v Košiciach,

Banskej Bystrici a Bratislave   

Dramaturgia projektu sa koncipuje a vzniká už niekoľko rokov, vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobé cyklické podujatie. Za uplynulých viac ako dvoch desaťročí sa zúčastnilo na súťaži o Cenu Janky Guzovej vyše osemdesiat popredných speváčok a spevákov ľudovej hudby. Želaním Janky Guzovej – Beckovej bolo, aby sa mladé talentované speváčky a mladí talentovaní speváci ľudových piesní na Slovensku patrične doceňovali a prezentovali aj v programoch Slovenského rozhlasu, v ktorom sama ako redaktorka a speváčka pôsobila.Zámerom i cieľom súťaže je nielen vybrať a umožniť súťažiť mladým interpretom, ale postupne ich aj pripravovať na vystúpenie formou vzdelávania vokálneho a regionálneho prejavu, nachádzať spôsoby interpretačnej štýlovosti, pomáhať pri metodike výberu repertoáru a umožňovať nachádzať spôsob stvárňovania známych, upravovaných, či kompozične spracovávaných piesní. Prvá fáza prípravy sa začína širším výberom kandidátov – nominantov regionálnych rozhlasových štúdií v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave sa uskutočňuje v mieste (regióne) ich pôsobenia,  NESKÔR            nomináciou vybratých súťažiacich, výber a konkretizácia súťažných piesní, výber ich upravovateľov a napokon ich štúdium. V ďalšej fáze je to už konkrétna príprava na súťažný výkon so sprievodným Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. V tejto fáze sa príprava uskutočňuje už pod vedením umeleckého vedúceho orchestra dolaďujúceho interpretačný prejav do konečnej podoby z hľadiska štýlového, technického a výrazového na samom pódiu. 

Súťaž z verejných zdrojov finančne podporujú          

                                                        

........................................................................................

Vianočný koncert

VEČNÝ SALAŠ  SVETOZÁRA STRAČINU

Veľké koncerrtné štúdio RTVS SRo, 17.12.2020, 18.00 hod.

Ideovým zámerom tohto vianočného koncertu bolo nielen pripomenutie významný6ého
výročia a jubileja Svetozára Stračinu, ale najmä zdôrazňovanie hodnotovej bohatosti, ktorou disponuje slovenská hudobná kultúra. Betlehemský večný salaš Svetozára Stračinu je dielom, patriacim medzi najhodnotnejšie umelecké výtvory, ktoré treba neustále približovať verejnosti, dotvárať prostredníctvom nich primeranú dobovú a časovú atmosféru. Nepochybne patrí medzi skvosty nielen slovenskej, ale aj európskej hudobnej kultúry. Cieľom je obohacovať kultúrne povedomie spoločnosti a poukazovať, že tak minulosť ako i súčasnosť disponujú hodnotnými umeleckými dielami. Rozhodujúcim faktorom realizácie tohto koncertu je najmä spolupráca Spolku hudobného folklóru s Rozhlasom a  televíziouSlovenska, ktorý je nielen spoluorganizátorom, ale aj participientom pri zabezpečovaní účinkujúcich, priestorov na prípravu,nahrávanie a vysielanie záznamu koncertu.
Počas doterajšej mnohoročnej spolupráce Slovenský rozhlas odvysielal záznamy všetkých spoločných vianočných koncertov v atraktívnom vianočnom čase, ktoré zakaždým vyvolali živý ohlas a ocenenie týchto programov. Osobitne tento koncert si vyžaduje dlhodobú profesionálnu prípravu a spoluprácu odborníkov Spolku hudobného folklóru a odborných redaktorov folklórnej hudby Slovenského rozhlasu, výsledkom čoho je účasť Orchestra ľudových nástrojov SRo, zboru Lúčnice so zbormajsterkou Elenou Matušovou a trojice popredných vokálnych sólistov Martin Babjak, Katarína Žukov, Ján Babjak. Odbornými garantmi za SHF sú Peter Parničan, Dr. Ondrej Demo, Dr.
Stanislav Dúžek.

 

 Koncert z verejných zdrojov finančne podporujú