Podujatia a spolupráca s RTVS v roku 2021

Pocta Svetozárovi Stračinovi

koncert na počesť 80. nedožitých narodenín a 25. výročia úmrtia skladateľa v rámci Grand Prix Svetozára Straščinu
Veľké koncertné štúdio RTVS Slovenský rozhlas
Streda 12.mája 2021, 19.00 hod.
Koncert bude vysielaný aj prostredníctvom internetu  (https://www.rtvs.sk/televizia/live-rtvs )
Program
Starie oravskie nôti
Nôti skríža
Konferans
Beluškov cimbal
Piesne z Poník
Zemplínske melódie
Haravara
 
Účinkoval Orchester ľudových nástrojov Slovenskéhoi rozhlasu
Peter Uličný - 1 husle, predník
Stanislav Paluch – 1. husle
Milan Veróny ml. – 1. husle
Lukáš Michálik – 2. husle
Andrej Záhorec – 2. husle
Ján Gréner – viola
Ivan Hanula - viola
Andrej Gál – violončelo
Alexander Jaško – klarinet
Boris Pasterák – kontrabas
Marcel Comendant – cimbal

 

Koncert z verejných zdrojov podporili

           

                 

 

..............................................................................................................................

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU, ORAVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO DOLNÝ KUBÍN, OBEC ORAVSKÁ POLHORA

Seminár o ľudovej piesni 2021

pod záštitou starostu oÓbce Oravská Polhora Ing. Michala Strnála
ORAVSKÁ POLHORA, Sobota 18.septembra 2021.9.30 hod.
Program
1. Ing. Miroslav Jurči, Hladovka: Digitalizácia notových záznamov a piesní oravskej . goralskej oblasti
2. Peter Gonšor, Hladovka: Goralská pieseň v podaní tanečníka a hudobníka
3. Ing. Patrik Matúš, Zázrivá: Zázrivská pieseň - zbieranie, spracovávanie, uplatňovanie v . praxi
4. Ján Šaliga: Veličianske ochotnícke divadlo a spevácka skupina Studnička, Veličná
5. Mgr.Alexandra Mikulášová: Úloha Oravského kultúrneho strediska v prezentovaní . a uchovávaní tradičnej kultúry
6. Magdaléna Hutlasová, Suchá Hora: Goralská pieseň očami mladej generácie
7. Mgr. Martina Orčíková, Nižná: Práca s ľudovou piesňouvvo folklórnych skupinách a . súboroch
8. PhDr. Júlia Marcinová: Vizuálna stránka interpretov ľudových piesní
9. PhDr. Elena Beňušová: Vojenské a regrútske piesne zaznamenané na Orave
10. Mgr. Katarína Cabanová: Štýlová interpretácia ľudových piesní zo Zuberca

..................................................................................................................

Seminár o ľudovej piesni s dlhodobou témou Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní usporadúva Spolok hudobného folklóru (SHF) ako odborné muzikologické semináre od roku 2003. Referáty sa budú zaoberať aj otázkami uchovávania ľudovej hudobnej kultúry, jej šírenia, propagácie, či scénického spracovávania hudobného folklóru. Účastníkmi seminára bývajú muzikológovia, členovia folklórnych súborov a skupín, záujemcovia o tradičnú ľudovú kultúru, početní zberatelia. V predchádzajúcich rokoch boli touto pôsobnosťou pokrývané regióny východného, stredného, južného, severného a západného Slovenska, organizátori seminára sa rozhodli uskutočniť ďalší, osemnásty ročník v regióne orava s dlhodobou a významnou tradíciou.
Cieľovými skupinami Seminára o ľudovej piesni 2020 budú tradične aktívne činní zberatelia, metodici v inštitúciách, pedagógovia na rôznych stupňoch škôl, vedúci.  Taktiež budú prizvaní aj členovia folklórnych skupín a súborov ľudových hudieb zaoberajúci sa používaním hudobného  materiálu s osobitným zreteľom na ľudovú pieseň.
Témy i autori referátov sa v procese prípravy seminára môžu v niektorých prípadoch upravovať, resp. meniť a dopĺňať.
Seminár pripravuje Spolok hudobného folklóru v spoluporáci s Oravským kultúrnym strediskom a Obcou Oravská polhora pod záštitou jej starostu ing.  MICHALA STRNÁLA 
Oravské kultúrne stredisko je odborným a programovým centrom pre miestnu kultúru a voľnočasové vzdelávanie. Poslanie plní najmä vyhľadávaním, uchovávaním, sprístupňovaním, prezentáciou a zveľaďovaním tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt v regióne i svojou vzdelávacou činnosťou. Zabezpečuje kultúrno-osvetovú činnosť v regióne a vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry v jej najširších podobách a polohách. Významnou mierou prispieva k získavaniu vedomostí a zručností, ako i k získavaniu nových postojov a návykov. V rámci svojej územnej pôsobnosti vytvára a odborne usmerňuje aktivity miestnej kultúry. V uplynulých rokoch realizovalo niekoľko významných medzinárodných kultúrnych aktivít podporených EÚ – ERDF, MK SR, Medzinárodným Višegrádskym fondom, Radou vlády pre prevenciu kriminality, Úradom vlády SR, Stredoeurópskou nadáciou, Nadáciou Pontis.  Realizuje významné aktivity a projekty s medzinárodným rozsahom a v súčasnosti patrí medzi kvalitatívne najlepšie hodnotené regionálne kultúrne a osvetové strediská v rámci Slovenskej republiky.                                                                                                                                                                                  Oravské kultúrne stredisko sa dlhodobo a programovo zaoberá vyhľadávaním, šírením, účelnou prezentáciou a podporou prvkov regionálneho kultúrneho dedičstva, tradičných podôb, foriem a prejavov lokálnej kultúry. Medzi také patrí i fenomén hudobného folklóru. Zámerom OKS je identifikovať a sumarizovať aktuálne snahy o zachytenie prejavov hudobného folklóru, predstaviť a prezentovať, popularizovať ho v cieľovej skupine tak, aby aspoň čiastočne prijala kultúrne posolstvo vlastnej komunity. Cieľom je napomôcť k procesu uchovávania a zveľaďovania tradičných kultúrnych prejavov, zvýšiť záujem obyvateľov o ne.

 

Programy seminárov a fotodokumentáciu z predchádzajúcich rokov nájdete na tejto webovej stránke- archív: foto a video galéria


Seminár z verejných zdrojov podporujú

     
 
 ​     
            
 
Obec Oravská Polhora

.........................................................................................................................

S T Á L E  N Á Š  O Ľ U N

Koncert OĽuN SRo a hostí - k 45.výročiu jeho založenia
Veľké koncertné štúdio RTVS, Mýtna 1, Bratislava, 23.9. 2021 18.00 hod.

 

Program:
1.  Ivan Dubecký: Nôty spod Poľany,
     Orchester ľudových nástrojov SRo vedie Peter Uličný
2.  Jaroslav Stráňavský: Za stodolečku,za našu,
     OĽUN vedie a na husliach hrá Jaroslav Stráňavský
3. Peter Uličný: Omilienci chodia, spieva Eleonóra Vančíková -
    Kapasná, OĽUN vedie Peter Uličný
4.  Ján Kružliak: Podpolianská píšťalka, na píšťalke hrá Ján Kružliak,
     OĽUN vedie Peter Uličný
5.  Ondrej Demo: Parta moja, parta–recituje Anna Hulejová,
     spieva Simona Hulejová, mužská . spevácka skupina Rodokmeň,
     dievčenská spevácka skupina FS Karpaty,
     OĽUN vedie Peter  Uličný
6.  Miloš Valent: Staré tance z 18.storočia,
     OĽUN vedie a na husliach hrá hrá Miloš Valent
7.   Svetozár Stračina: Beluškov cimbal, na cimbale hrá
       Marcel Komendant, OĽUN vedie P. Uličný
8.   Skalica je pjekné mjesto, Ve Skalici na rínečku, spieva Anton Gajdoš,
      OĽUN vedie M. Dudík
9.   Igor Bázlik: Po myjavsky, OĽuN vedie a na husliach hrá M. Dudík
10. iroslav Dudík: Jar v Kozárovciach – OĽUN vedie M.Dudík,
      spievajú Katarína Mego Töröková,
      Petra  Zaujecová, Slávka Horváthová, Lenka Filipová
11. Jaroslav Jurášek: Myjavský verbunk, OĽUN vedie
      a na husliach hrá Miroslav Dudík
12. Marian Járek:Gajdošské z Tekova,na gajdách hrá Bernard Garaj,
      speivajú Marianna . Pirošová, Peter   Hujer, Ján Václavek, 
      ľudovú hudbu FS Ponitran vedie M. Járek, OĽUN vedie M. Dudík
13. Ondrej Demo: A my,chlapci, zverbujme še,
       spievajú Michal Seredič a MSS Rodokmeň,
       OĽUN  vedie M.Dudík
14. Svetozár Stračina: Dupľovaná s chytákmi, OĽUN vedie
       a na husliach hrá Zuzana Pokorná
15. Štefan Molota: Tance Rómov zo Šariša, OĽUN vedie
       a sólo na husliach hrá Peter Uličný
16. Štefan Molota: Muši vám mamičko,Oddam še,neoddam,
      spieva Anna Servická, OĽUN vedie P. Uličný
17. Štefan Molota: Neveľo nás prišlo,..(Pijácke piesne)
       spieva dievčenská spevácka skupina 
       Folklórneho súboru Karpaty
18. OndrejDemo: Tance z Hanušoviec, na husiach hrajú,Miroslav Dudík,
       Peter Uličný, Zuzana  Pokorná, Jaroslav Stráňavský, Ján Kružliak,
       Miloš Valent
19. Peter Uličný: Na Kráľovej holi, Michal Dzurjanin, a všetci účinkujúci
     
       Moderujú: Samo Smetana a Mirka Záhumenská

 

Koncert z verejných zdrojov podporujú:

              

.........................................................................................................................

 

Ďatelinka drobnô kvieťa

Koncert k 50. výročiu ľudovej hudby Ďatelinka 
Piatok 12.novembra 2021
Aula Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
 
Program (návrh)
Strigôňske,
V tej Detve ..,
A tam dole pod jedličkou,
Vtedy môjho synka vzali,
Nikto nevie tak jak ja...,
Ej čože som porobil tým Ponickým dievkam,
Hudba pre jedny husle,
Rabovali Turci,
Rozkazovačky,
Keď som išla cez ten hájik,
Pohárik, pohárik....,
Keď som išou popod chotár,
 
Účinkujú
Ľudová hudba Ďatelinka, Detva
spoluúčinkujú 
ľudová hudba  Miroslava Kapca
ĽUDOVÁ HUDBA  Jaroslava Hazlingera 
speváci a fujaristi Karol Kočík, Jozef Svintek, Vladimír Homola
heligonkári manželia Krahulcovci 

 

Koncert z verejných zdrojov podporuje

 

     

     

   

 

....................................................................................................................

Z koreňov ľudovej piesne  -

jubilejný koncert mužskej speváckej skupiny Rodokmeň pri príležitosti 35. výročia vzniku

Dom kultúry Zkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava Petržalka

29.10.2021, 17.00 hod.

V slovenskej ľudovej kultúre sa nachádza málo podobných telies, ktoré by s cieľavedomosťou a dôkladným selektívnym prístupom budovali svoj repertoár, akým je menovite Rodokmeň. Spolok podporuje telesá podobného zamerania, využíva ich danosti vo svojich projektoch a grantoch. Zostava členov skupiny pochádzajúcich z rôznych regiónov Slovenska bola na jednej strane zdrojom podkladov na tvorbu repertoáru a na strane druhej zárukou pôvodnosti a zachovania regionálnych charakteristík interpretovaných piesní. Dôležitým faktorom pôsobnosti telesa je aj to, že sa jedná o amatérskych interpretov s takmer profesionálnou prípravou. Cieľom projektu je poukázať na skutočnosť, že je možné systematickou prípravou dosiahnuť špičkové výkony. Umelecké teleso - mužská spevácka skupina Rodokmeň nie je početná, predstavuje cca 30 - 35 členov. Účinkuje aj v menšom počte, čo však vyžaduje vyššie interpretačné nasadenie, intonačné nároky, precíznosť prípravy a najmä výkony na živých vystúpeniach. Tento súbor špičkových vokalistov účinkoval na samostatných koncertoch, ale aj ako súčasť kvalitných programov. Počas tridsiatich piatich rokov činnosti absolvovali viac ako tisíc vystúpení, nahrali vyše tristo piesní pre rozhlas a televíziu samostatne, ale aj so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, i ďalších inštrumentál-nych zoskupení. Na svojom konte má niekoľko CD albumov, DVD záznamov. Spevácke zoskupenie Rodokmeň, ako súčasť pôvodného Klubu priateľov ľudovej piesne, si zakladá na úcte k hodnotám a tradíciám, šíri povedomie o kvalite zborového spievania na Slovensku, čo Spolok hudobného folklóru považuje za ďalší prostriedok rozvoja tohto diania, ktoré v posledných rokoch stagnuje. Dlhodobé pôsobenie speváckej skupiny Rodokmeň je výsledkom ich mnohoročného vývinu najmä zásluhou pôsobenia v speváckom zbore Lúčnice, sčasti i Techniku, kde nadobudli vysoko kvalitnú vokálno-technickú, štýlovú, žánrovú prípravu, schopnosť diferencovane prijímať podnety ľudového umenia i vážnej hudby. Ukončením pôsobnosti v spomínaných telesách sa však neskončil proces ich vokálneho vzdelávania, keďže väčšina bývalých členov spomínaných zborov pôsobila v Bratislavskom komornom zbore, neskôr a do súčasnosti v Speváckom zbore Mesta Bratislavy, kde pokračovalo náročné školenie najprv pod vedením Bohumila Urbana, najmä však legendárneho zbormajstra Ladislava Holáska. Sprievodným telesom na koncerte bude Ľudová hudba Mirslava Dudíka. Okrem jubilujúcej mužskej speváckej skupiny Rodokmeň budú účinkovať aj sólisti Slávka Horváthová, Ján Ambróz a Dušan Jarjabek, ako aj ženské spevácke skupiny Povoja a Kytica.
 
Koncert z verejných zdrojov podporili

                                   

 

Koncert podporuje Rádio Lumen