Podujatia a spolupráca s RTVS v roku 2021

Pocta Svetozárovi Stračinovi

koncert na počesť 80. nedožitých narodenín a 25. výročia úmrtia skladateľa v rámci Grand Prix Svetozára Straščinu
Veľké koncertné štúdio RTVS Slovenský rozhlas
Streda 12.mája 2021, 19.00 hod.
Koncert bude vysielaný aj prostredníctvom internetu  (https://www.rtvs.sk/televizia/live-rtvs )
 
Program
Starie oravskie nôti
Nôti skríža
Konferans
Beluškov cimbal
Piesne z Poník
Zemplínske melódie
Haravara
 
Účinkuje Orchester ľudových nástrojov Slovenskéhoi rozhlasu
Peter Uličný - 1 husle, predník
Stanislav Paluch – 1. husle
Milan Veróny ml. – 1. husle
Lukáš Michálik – 2. husle
Andrej Záhorec – 2. husle
Ján Gréner – viola
Ivan Hanula - viola
Andrej Gál – violončelo
Alexander Jaško – klarinet
Boris Pasterák – kontrabas
Marcel Comendant – cimbal

 

Koncert z verejných zdrojov podporili

                               

..............................................................................................................................

Seminár o ľudovej piesni 2021

Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Sobota 18.septembra 2021
Program
1. Miroslav Jurči, Hladovka: Digitalizácia notových záznamov a piesní oravskej . goralskej oblasti
2. Peter Genšor, Hladovka: Goralská pieseň v podaní tanečníka a hudobníka
3. Patrik Matúš, Zázrivá: Zázrivská pieseň - zbieranie, spracovávanie, uplatňovanie v praxi
4. Jaroslav Zápotočný, Žaškov: Žaškovské piesne -
5. Eva Kostrošová, Zázrivá: Práca s ľudovou piesňou vo folklórnej skupine Kýčera
6. Magdaléna Hutlasová, Suchá Hora: Udržiavanie goralských piesní u mladej generácie
7. Martina Orčíková, Nižná: Preberanie pôvodnej ľudovej piesne žiakmi ZUŠ a .   deťmi vo folklórnych skupinách a súboroch
8. Katarína Benická, Brezovica: Piesňový repertoár goralskej obce Brezovica
9. Richard Janoštin, Zuberec: Využitie ľudovej piesne v programovej tvorbe múzea  v prírode

..................................................................................................................

Seminár o ľudovej piesni s dlhodobou témou Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní usporadúva Spolok hudobného folklóru (SHF) ako odborné muzikologické semináre od roku 2003. Referáty sa budú zaoberať aj otázkami uchovávania ľudovej hudobnej kultúry, jej šírenia, propagácie, či scénického spracovávania hudobného folklóru. Účastníkmi seminára bývajú muzikológovia, členovia folklórnych súborov a skupín, záujemcovia o tradičnú ľudovú kultúru, početní zberatelia. V predchádzajúcich rokoch boli touto pôsobnosťou pokrývané regióny východného, stredného, južného, severného a západného Slovenska, organizátori seminára sa rozhodli uskutočniť ďalší, sedemnnásty ročník v meste s dlhodobou a významnou tradíciou -  Dolný Kubín.
Cieľovými skupinami Seminára o ľudovej piesni 2020 budú tradične aktívne činní zberatelia, metodici v inštitúciách, pedagógovia na rôznych stupňoch škôl, vedúci Taktiež budú prizvaní aj členovia folklórnych skupín a súborov ľudových hudieb zaoberajúci sa používaním hudobného  materiálu, s osobitným zreteľom na ľudovú pieseň.
Témy i autori referátov sa v procese prípravy seminára môžu v niektorých prípadoch upravovať, resp. meniť a dopĺňať.
Seminár pripravuje Spolok hudobného folklóru v spoluporáci s Oravským kultúrnym strediskom
Oravské kultúrne stredisko je odborným a programovým centrom pre miestnu kultúru a voľnočasové vzdelávanie. Poslanie plní najmä vyhľadávaním, uchovávaním, sprístupňovaním, prezentáciou a zveľaďovaním tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt v regióne i svojou vzdelávacou činnosťou. Zabezpečuje kultúrno-osvetovú činnosť v regióne a vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry v jej najširších podobách a polohách. Významnou mierou prispieva k získavaniu vedomostí a zručností, ako i k získavaniu nových postojov a návykov. V rámci svojej územnej pôsobnosti vytvára a odborne usmerňuje aktivity miestnej kultúry. V uplynulých rokoch realizovalo niekoľko významných medzinárodných kultúrnych aktivít podporených EÚ – ERDF, MK SR, Medzinárodným Višegrádskym fondom, Radou vlády pre prevenciu kriminality, Úradom vlády SR, Stredoeurópskou nadáciou, Nadáciou Pontis.  Realizuje významné aktivity a projekty s medzinárodným rozsahom a v súčasnosti patrí medzi kvalitatívne najlepšie hodnotené regionálne kultúrne a osvetové strediská v rámci Slovenskej republiky.                                                                                                                                                                                  Oravské kultúrne stredisko sa dlhodobo a programovo zaoberá vyhľadávaním, šírením, účelnou prezentáciou a podporou prvkov regionálneho kultúrneho dedičstva, tradičných podôb, foriem a prejavov lokálnej kultúry. Medzi také patrí i fenomén hudobného folklóru. Zámerom OKS je identifikovať a sumarizovať aktuálne snahy o zachytenie prejavov hudobného folklóru, predstaviť a prezentovať, popularizovať ho v cieľovej skupine tak, aby aspoň čiastočne prijala kultúrne posolstvo vlastnej komunity. Cieľom je napomôcť k procesu uchovávania a zveľaďovania tradičných kultúrnych prejavov, zvýšiť záujem obyvateľov o ne.

 

Programy seminárov a fotodokumentácia z predchádzajúcich rokov nájdete na tejto webovej stránke- archív: foto a video galéria
 
Seminár z verejných zdrojov podporujú

                    

.........................................................................................................................

Ďatelinka drobnô kvieťa

Koncert k 50. výročiu ľudovej hudby Ďatelinka 
Piatok 12.novembra 2021
Aula Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
 
Program (návrh)
Strigôňske,
V tej Detve ..,
A tam dole pod jedličkou,
Vtedy môjho synka vzali,
Nikto nevie tak jak ja...,
Ej čože som porobil tým Ponickým dievkam,
Hudba pre jedny husle,
Rabovali Turci,
Rozkazovačky,
Keď som išla cez ten hájik,
Pohárik, pohárik....,
Keď som išou popod chotár,
 
Účinkujú
Ľudová hudba Ďatelinka, Detva
spoluúčinkujú 
ľudová hudba  Miroslava Kapca
ĽUDOVÁ HUDBA  Jaroslava Hazlingera 
speváci a fujaristi Karol Kočík, Jozef Svintek, Vladimír Homola
heligonkári manželia Krahulcovci 

 

Koncert z verejných zdrojov podporuje

 

....................................................................................................................