Podujatia v roku 2020

Podujatia uskutočnené Spolkom hudobného folklóru v roku 2020  v spolupráci s  Rozhlasom a televíziou Slovenska – Slovenský rozhlas, Rádiom Regina  

....................................................................................................................

POVEJ, VETRÍK, POVEJ  

Rozlúčkový koncert Miroslava Dudíka, um. vedúceho OĽuN SRo, k životnému jubileu.

Veľké koncertné štúdio RTVS SRo, 10.9.2020, 18:00

Program 
1.   Petruchova cifra – na husliach hrá a Orchester ľudových nástrojov   SRo vedie Miroslav Dudík                                                                                                                                                                                                                                                   
2.  Dobre mi mamenka povedala, Kolísečka maluvaná,  Ked som išla z kostela, . spieva Slávka Švajdová,                                                                                                                                                                                                                                             
3.  Zahrajce, hudaci, Nič to zato, Nechoc do nas, nechoc,  spieva ženská spevácka skupina Vajana                                                                                                                                                                                                                                                       4.  Balada, spieva Petra Zaujecová                                                                                                                                                       
 5.   Pod kapurou, na klarinete hrá Rudolf Cikatricis,                                                                                                                 
 6.   Vôľu nemám, Kupujte mliečničke, spievajú Katarína Töröková,                                                                             ženská spevácka skupina Povoja                                                       
7.    Žaškovská uspávanka, spieva Slávka Horváthová                                                                                                                   
8.    Kukala kukučka, na husliach hrá a OĽUN SRo vedie Peter Uličný                                                                                   
9.    Brezofské babské, dievčenská spevácka skupina Eleonóry                                                                                                 
        Vančíkovej Kapasnej FS Karpaty                                                                                                                                                     
10.  Spomienky na Samka, OĽUN a ľudovú hudba Dudíci                                                                                                                
        vedie Šimon Dudík                                                                                                                                                                                  
11.   Ludia povedajú, spieva Paulína Šolcová                                                                                                                                   
12.   Kopanice, kopanice, na husliach hrá a OĽUN SRo a ĽH Dudíci                                                                                            
         vedie Zuzana Pokorná,                                                                                                                                                                  
 13.  Miroslav Kolacia, Petr Pavlinec: Verbuňk, ľudovú hudbu                                                                                                
         Musica folklorica vedie Miroslav Kolacia                                                                                                                               
14.   Ej,na Vrbovcoch pekne hrajú, spieva Martin Hrbáč                                                                                                             
15.   Dovezené, na cimbale hrá Miroslav Rajt                                                                                                                               
16.   Ket sme prechádzali, Z tej myjavskej brány, spieva mužská                                                                                                
        spevácka skupina Rodokmeň                                                                                                                                                        
17.   Veselo po myjavsky, spievajú mužská spevácka skupina Rodokmeň, VAJANA                                                                       ŽENSKÉ SPEVÁCKE  SKUPINY POVOJA,   DIEVČENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA Eleny Vančíkovej Kapasnej FS Karpaty   
18.   Myjavská veža, spievajú Miroslav Dudík, mužská spevácka skupina                                                                                        Rodokmeň, ženské . spevácke skupiny Povoja, Vajana, dievčenská   SPEVÁCKA SKUPINA ELENY VANČÍKOVEJ             Kapasnej FS Karpaty,  ženská spevácka skupina Kytica
 
Účinkujúcich sprevádzal: Orchester ľudových nástrojov,
 
viedli Miroslav Dudík, Zuzana Pokorná, Peter Uličný, ĽudováÚ hudbu Dudíci, viedol Šimon Dudík,
ľudovú hudbu Musica Folklorica,  viedol Miroslav Kolacia

 

Koncert  Z VEREJNÝCH ZDROJOV finančne podporili

 

                                      

 

.........................................................................................         

Seminár o ľudovej piesni 2020 pod patronátom                                                          primátora Mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboša Tomka                                              Stará Ľubovňa 12.9.2020, 9.30 hod.

Ing. Martin Karaš: Ľudová pieseň v národnostne zmiešanom
regióne Starej Ľubovne
JUDr. Milan Ščigulinský: Tradičný viachlasný spev z obce Šambron
Eva Fáberová: Ľudová pieseň v obci Jakubany (od kolísky po hrob) 
BC.Alexandra Bachledová: Ľudová pieseň obcí s goralským osídlením                                                                 
PhDr. Anna Derevjaníková, PhD.: Špecifiká interpretácie rusínskych ľudových piesní
Dr. Jusztyna Klapyta: Vplyv jednotlivých kultúr na vývoj
ľudovej piesne v slovensko-poľskom pohraničí
Ivan Čižmár: Zásady terénneho výskumu ľudových piesni
Mgr. Alena Zreľáková, DiS, art.: Ľudová pieseň v náučno -
výchovnom procese základných umeleckých škôl
Erik Sitár: Využitie ľudovej piesne vo folklórnej tvorbe
 
                                                          SEMINÁR Z VEREJNÝCH ZDROJOV FINANČNE PODPORili

Fond na podporu umenia, Hudobný fond, Mesto Stará Ľubovňa, Ľubovnianske osvetové stredisko

                                       Mesto Stará Ľubovňa
                                                                                                                                   

...........................................................................................................

12. ROČNÍK SÚŤAŽE O CENU JANKY GUZOVEJ                                                               

pod záštitou pani Želmíry Beckovej Kucharovic (Guzovej)                                         

Malé koncertné štúdio RTVS SRo,

sa konal 15.10.2020, 18.00 hod.                                             

Súťažili  mladí interpreti nominovaní rozhlasovými štúdiami                                   

v Košiciach,  Banskej Bystrici a Bratislave   

Dramaturgia projektu sa koncipovala a vznikala  niekoľko rokov, vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobé cyklické podujatie. Za uplynulých viac ako dvoch desaťročí sa zúčastnilo na súťaži o Cenu Janky Guzovej vyše deväťdesiat popredných speváčok a spevákov ľudovej hudby. Želaním Janky Guzovej – Beckovej bolo, aby sa mladé talentované speváčky a mladí talentovaní speváci ľudových piesní na Slovensku patrične doceňovali a prezentovali aj v programoch Slovenského rozhlasu, v ktorom sama ako redaktorka a speváčka pôsobila.Zámerom i cieľom súťaže je nielen vybrať a umožniť súťažiť mladým interpretom, ale postupne ich aj pripravovať na vystúpenie formou vzdelávania vokálneho a regionálneho prejavu, nachádzať spôsoby interpretačnej štýlovosti, pomáhať pri metodike výberu repertoáru a umožňovať nachádzať spôsob stvárňovania známych, upravovaných, či kompozične spracovávaných piesní. Prvá fáza prípravy sa začína širším výberom kandidátov – nominantov regionálnych rozhlasových štúdií v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave sa uskutočňuje v mieste (regióne) ich pôsobenia,  NESKÔR   nomináciou vybratých súťažiacich, výber a konkretizácia súťažných piesní, výber ich upravovateľov a napokon ich štúdium. V ďalšej fáze je to už konkrétna príprava na súťažný výkon so sprievodným Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. V tejto fáze sa príprava uskutočňuje už pod vedením umeleckého vedúceho orchestra dolaďujúceho interpretačný prejav do konečnej podoby z hľadiska štýlového, technického a výrazového na samom pódiu. 
Program
V súťaži účinkovali
Danka Sihelská, Poltár - Dobrý večer,dobrý deň;   Keď som bola mojej mamky;  Pod oblôčkom vyriastla jedlička;   V našom dvore rastie topoľ vysoký;
 
Miriam Bystričanová,  Likavka - Búvaj, búvaj; Usni že mi, usni
 
Lucia Zvarová, Klenovec - Bože môj, Bože môj; Ach, Bože môj
 
Nina Bazárová, Spišská Nová Ves  - Z verška žeľeneho;  Ot Ľevoči dižď idze 
 
Alžbeta Štepanovská,  Skalica  - A vám mamko, a vám; Šak su Bože pjekná
 
Hana Kocáková, Vranov nad Topľou - Ej, ľecela lastovička, ľecela; Smutni večar, ňeveśeli
 
Súťažiacich sprevádzal a v koncertnom bloku účinkoval
Orchester ľudových nástrojov SRo, viedol Peter Uličný
 
Súťaž z verejných zdrojov finančne podporili          
                                                                                                                              

........................................................................................

Informácia pre čitateľov

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a pozitívne výsledky na Covid 19 u niektorých účinkujúcich, organizátori zrušili vianočný koncert Večný salaš Svetozára Stračinu. S RTVS Slovenský rozhlas prebiehajú rokovania o jeho  konaní  v modifikovanej podobe na obdobie prvého polroka 2021, pri príležitosti 25.výročia úmrtia Svetozára Stračinu. Výsledky tohto procesu uverejníme na našej stránke

.........................................................................................................................................................................................................

Vianočný koncert

VEČNÝ SALAŠ  SVETOZÁRA STRAČINU

Veľké koncertné štúdio RTVS SRo, 3.12.2020, 19.00 hod.

Ideovým zámerom tohto vianočného koncertu bolo nielen pripomenutie významný6ého
výročia a jubileja Svetozára Stračinu, ale najmä zdôrazňovanie hodnotovej bohatosti, ktorou disponuje slovenská hudobná kultúra. Betlehemský večný salaš Svetozára Stračinu je dielom, patriacim medzi najhodnotnejšie umelecké výtvory, ktoré treba neustále približovať verejnosti, dotvárať prostredníctvom nich primeranú dobovú a časovú atmosféru. Nepochybne patrí medzi skvosty nielen slovenskej, ale aj európskej hudobnej kultúry. Cieľom je obohacovať kultúrne povedomie spoločnosti a poukazovať, že tak minulosť ako i súčasnosť disponujú hodnotnými umeleckými dielami. Rozhodujúcim faktorom realizácie tohto koncertu je najmä spolupráca Spolku hudobného folklóru s Rozhlasom a  televíziouSlovenska, ktorý je nielen spoluorganizátorom, ale aj participientom pri zabezpečovaní účinkujúcich, priestorov na prípravu,nahrávanie a vysielanie záznamu koncertu.
Počas doterajšej mnohoročnej spolupráce Slovenský rozhlas odvysielal záznamy všetkých spoločných vianočných koncertov v atraktívnom vianočnom čase, ktoré zakaždým vyvolali živý ohlas a ocenenie týchto programov. Osobitne tento koncert si vyžaduje dlhodobú profesionálnu prípravu a spoluprácu odborníkov Spolku hudobného folklóru a odborných redaktorov folklórnej hudby Slovenského rozhlasu, výsledkom čoho je účasť Orchestra ľudových nástrojov SRo, zboru Lúčnice so zbormajsterkou Elenou Matušovou a trojice popredných vokálnych sólistov Martin Babjak, Katarína Žukov, Ján Babjak.
Program

Večný salaš Svetozára Stračinu

Radujme sa, my všetci,  Spevácky zbor Lúčnica
Pri salaši v Betleme,  Spevácky zbor Lúčnica
Vstaň hore, bačo,  Martin Babjak, Spevácky zbor Lúčnica
Hopsa z kopca, narodil sa,  Spevácky zbor Lúčnica
Hore, hore, pastierkové,  Martin Babjak,Spevácky zbor Lúčnica
Pospolu sa poberajme,  Spevácky zbor Lúčnica
Do Betlema neďaleko,  Martin Babjak, Spevácky zbor Lúčnica
Radostná novina nám nastala,  Ján Babjak
Čože sa nám zvestovalo,  Spevácky zbor Lúčnica
Nebúr, Ďuro, nebúr nás,  M. Babjak,J. Babjak,Spevácky zbor Lúčnica
Vstaňme, ležme, hľaďme, bežme Spevácky zbor Lúčnica
Usni, môj Ježišku,  Katarína Žukov
Hraj, hraj, muzika, hraj,  Spevácky zbor Lúčnica
A ja, starý bača, Martin Babjak
O, Mária, tvojho syna vítame,  Katarína Žukov, Spevácky zbor Lúčnica
Deň preslávny jest k nám prišiel,  Ján Babjak
Nastal nám deň plný veselosti,  Spevácky zbor Lúčnica
 
Doprovod účinkujúcich: Orchester ľudových nástrojov SRo, vedie Peter Uličný

 

 Koncert z verejných zdrojov finančne podporujú