Rozhovory

Hovoríme s riaditeľom Hudobného fondu

Matúšom Jakabčicom

Bez podpory z fondových zdrojov sa tvorí ťažšie

Problematika rozvoja a podpory kultúrneho diania na Slovensku je stále prítomná a s ubiehajúcim časom aktuálna a ešte naliehavejšia než v minulom čase. Proces rozvoja umenia, ako súčasti kultúrneho povedomia je pestrý a neopakovateľný, aj keď sa to nie vždy tak zdá. Jednou z foriem podpory rozvoja umenia a kultúry ako spoločenského fenoménu je existencia a pôsobnosť umeleckých fondov, ktorej aktuálnosť sa priebežne stáva predmetom rôznych úvah, názorov, návrhov i likvidácie. Zdá sa však, že momentálne nemáme lepšie, alebo účinnejšie riešenie. Ale na túto tému sme sa pokúsili porozmýšľať s riaditeľom Hudobného fondu, popredným jazzovým hudobníkom Matúšom Jakabčicom.

O Pán riaditeľ, na úvod by bolo vhodné pre menej informované skupiny ľudí povedať, aké je hlavné poslanie Hudobného fondu.

- Najprv zacitujem zo Štatútu Hudobného fondu state, ktoré vychádzajú priamo zo Zákona o umeleckých fondoch, aby charakteristika činnosti bola formálne presná: Hudobný fond je národno kultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch. Fond je právnická osoba s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Hlavným poslaním fondu je v súlade s kultúrnymi záujmami Slovenskej republiky cieľavedome a objektívne podporovať tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia s osobitným zreteľom na: tvorivú oblasť vážnej hudby, populárnu hudbu, výkonných umelcov, hudobnú vedu a kritiku. To sú základné úlohy pôsobnosti fondu, s ktorými sa možno podrobnejšie zoznámiť na našej webovej stránke www.hf.sk.

O Akými formami uskutočňuje Hudobný fond svoju podpornú činnosť?

- Uskutočňuje sa to rôznymi spôsobmi a formami, napríklad udeľovaním cien Hudob-ného fondu: Cena Jána Levoslava Bellu  za hudobné dielo na pamiatku jedného z prvých slovenských skladateľov, Cena Jozefa Kresánka sa udeľuje za muzikologickú, publicistickú a kritickú tvorbu na pamiatku slovenského muzikológa a skladateľa , Cena Ladislava Martoníka sa udeľuje za džezovú hudbuna pamiatku slovenského džezového hudobníka, Cena Pavla Tonkoviča sa udeľuje za prínos v oblasti hudobného folklóru na pamiatku dirigenta, skladateľa a odborníka vo folkloristike a napokon Cena Karola Pádivého sa udeľuje za rozvíjanie dychovej hudby na pamiatku skladateľa dychovej hudby a dirigenta. Ďalšími formami podpory sú prémie za tvorivú činnosť, teda za diela, interpretačné výkony, muzikologickú tvorbu a hudobnú kritiku. Udeľujeme ceny aj na súťažiach, poskytujeme štipendiá.

O V podpornom portfóliu sa nachádzajú ešte aj ďalšie druhy sanovania hudobných aktivít....

- …....áno, sú to granty určené pre právnické osoby, ktoré sa venujú organizovaniu hudobných podujatí, vydávajú hudobné nosiče a podobne. Toto patrí k priamej podpornej činnosti. K nepriamej radíme pôsobnosť nášho vydavateľstva, ktoré vyrába notové materiály na základe uzavretých licenčných zmlúv a vydáva profilové CD nosiče slovenských skladateľov a interpretov prezentujúcich slovenskú hudobnú tvorbu. Všetku túto produkciu ponúkame v našej vlastnej kamennej predajni, kde záujemca o rôzne hudobné žánre nájde aj tituly iných hudobných vydavateľstiev a výrobcov orientovaných na domácu tvorbu. Našu produkciu ponúkame v celej šírke aj prostredníctvom elektronickej predajne, na e shope.

O Aké sú hlavné kritéria uplatňujúce sa pri rozhodovaní o podporách a kto o nich rozhoduje?

- O všetkých podporách – o udelení i o ich výške – rozhoduje a schvaľuje na základe žiadostí Rada Hudobného fondu, ktorá je jeho najvyšším orgánom. Rozhodujúce sú umelecké kritériá.

O Niekto však musí byť iniciátorom na to, aby Rada Hudobného fondu mohla rozhodnúť o udeľovaní cien, prémií, či grantov.

- V prípade udeľovaní cien Rada zohľadňuje návrhy profesijných združení a organizácií, spomedzi ktorých viaceré delegujú svojich zástupcov aj do Rady. Ona prijíma návrhy aj od svojich troch komisií – skladateľskej, muzikologickej a interpretačnej, ktoré majú aj funkciu poradných orgánov. Ešte by som chcel pripomenúť, že Rada Hudobného fondu schvaľuje aj edičný plán vydávania CD nosičov a publikácií.

O Aká je prax pokiaľ sa jedná o výrobu notových materiálov? Ktoré diela sa vydávajú prv, existuje na to nejaká metodika, alebo je to otázka ponuky a dopytu, ak by sme mali použiť ekonomickú terminológiu.

- Našou snahou je, aby sme vychádzali v ústrety potrebám našich orchestrálnych telies a organizátorov hudobných podujatí, ktorí si u skladateľov nové diela objednávajú, resp. záujemcom o interpretáciu slovenskej tvorby doma i v zahraničí. Taká požiadavka pre nás znamená, že objednané dielo bude aj uvedené. Pochopiteľne, jedná sa najmä o nové skladby, ktoré ešte neboli vydavateľsky spracované, ale aj o staršie kompozície, ktoré majú záujem predvádzať telesá rôznych obsadení. Zväčša ide o notový materiál na prenájom z nášho archívu, ale z oblasti komornej hudby sú to aj diela vydané tlačou na bežný predaj. Môžem povedať, že Hudobný fond disponuje najbohatším archívom súčasnej slovenskej hudobnej tvorby.

O Hovorili sme už, že Hudobný fond poskytuje podporu v rôznych formách. Spomínali ste, že žiadosť o granty podávajú najmä právnické osoby. Majú takú možnosť aj jednotlivci, alebo skupiny ľudí?

- Pre fyzické osoby sú určené nasledovné formy podpory: ceny HF (tie sme už spo-mínali), prémie za: hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby, interpretačné výkony vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby, hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby, publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť v oblasti vážnej hudby, populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby a prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby. Ďalšie formy podpory pre fyzické osoby sú: študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie, štipendiá na tvorivé aktivity a príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov. Každý umelec, resp. muzikológ pôsobiaci v oblasti hudby má právo formou žiadosti požiadať o jednu z vyššie uvedených foriem podpory. V prípade vydávania notových materiálov Hudobný fond uzatvára Licenčné zmluvy s autormi, ktoré následne dá zaregistrovať v Slovenskom ochrannom zväze autorskom pre práva k hudobným dielam. Na základe týchto licenčných zmlúv materiál vyrobíme a dielo zaradíme do nášho katalógu nôt.

O Zameriavate sa len na profesionálne telesá a interpretov?

- V uplynulých rokoch sme vydali aj komorné diela inštruktívneho charakteru, ale i hudobnú literatúru pre potreby Základných umeleckých škôl.

O Nepochybne je rozdiel v cenových reláciách domácej a zahraničnej produkcie. Vychádza z toho Hudobný fond pre interpretov pozitívnejšie, alebo interpreti nerozlišujú o prípadné rozdiely.

- Samozrejme, že ceny našich domácich materiálov sú nižšie, než zahraničná produkcia. Pokiaľ ide o komornú tvorbu, rozdiely nie sú také citeľné. Ak ide o orchestrálny materiál, tam už je ten rozdiel jednoznačný.

Zhováral sa Stanislav Bachleda