Spolupráca s RTVS v roku 2016

Hrajte že mi, hrajte...

Jubiljený koncert k 45. výročiu vzniku ľudovej hudby Ďatelinka
20.5.2016, Aula Beliana Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 19.00 hod.

Ľudová hudba Ďatelinka s predníkom Ondrejom Molotom vznikla pred 45. rokmi ako sprievodná muzika folklórneho súboru Detva a zakrátko sa vypracovala poprednú kapelu nielen v regióne stredného Slovenska. Za 45 rokov činnosti sa v ľudovej hudbe vystriedali viacerí poprední muzikanti z Podpoľania Zrealizovala mnoho nahrávok v podaní vynikajúcich sólistov, či speváckych skupín. Viacerí muzikanti Ďatelinky, vrátane predníka Ondreja Molotu, sa stali vzorom pre mladšie generácie hudobníkov a svojich žiakov, z ktorých viacerí už v súčasnosti majú svoje kapely, venujúce sa interpretácii folklórnej hudby

Zámerom dramaturgie koncertu v regióne s bohatými hudobnými tradíciami bolo pripomenúť si pôsobenie ľudovej hudby Ďatelinka, vzdať hold za dlhodobú činnosť a prezentovať interpretačné majstrovstvo súčasnej muziky.

Podujatie sa konalo v spolupráci so Štúdiom RTVS v Banskej Bystrici, ktoré okrem pôsobnosti v regióne často pracuje s folklórnymi telesami rôzneho zamerania a následne má možnosť prostredníctvom svojich programových aktivít účinne pôsobiť na rozvoj inštrumentálneho prejavu v regióne i mimo neho. Štúdio RTVS v Ban. Bystrici dlhodobo spolupracuje s ľudovou hudbou Ďatelinka, a tak jej zaradenie do koncertu pri príležitosti 45. výročia pôsobnosti bolo prirodzeným vyústením dramaturgického procesu. Koncert bol propagovaný prostredníctvom rôznych rozhlasových foriem, najmä spravodajstva, na webovej stránke a sociálnych sieťach Rádia Regina Banská Bystrica, ako aj uvedením projektu na webovej stránke Spolku hudobného folklóru www.folklorika.sk, prostredníctvom internetovej komunikácie.

Záznam z koncertu uviedla RTVS vo svojej programovej štruktúre.

.......................................................................................................................................................

10. ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej

Dňa 2.6.2016, Malé koncertné štúdio RTVS Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava, 18.00 hod.

Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii pripravil už desiaty ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej, vrcholiaci finálovým koncertom súťažiacich mladých speváčok a spevákov ľudových piesní so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Spolok hudobného folklóru pripravuje a organizuje súťaž v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska - Rádiom Regina Bratislava, ktoré súťaž nahráva a vysiela.

Súťaž vznikla z podnetu dcéry Janky Guzovej – Beckovej, Želmíry Beckovej - Kucharovic, žijúcej v USA (New York) a z iniciatívy SHF a koná sa na princípe bienále. Janka Guzová - Becková bola takmer pol storočia vynikajúca speváčka so svojbytným interpretačným štýlom, najmä východoslovenských piesní ľudových piesní a prvá redaktorka Oddelenia ľudovej hudby Čs. rozhlasu Bratislava (1945).Za uplynulých dvadsať rokov sa zúčastnilo na súťaži o Cenu Janky Guzovej viac ako šesťdesiat popredných speváčok a spevákov ľudovej hudby. Cieľovými skupinami sú mladí členovia folklórnych skupín a súborov, záujemcovia o interpretáciu ľudových piesní, začínajúci, ale aj pokročilí interpreti so zámerom ich prípravy odborníkmi, výberom primeraného repertoáru, zadania kompozičných úprav a ich prezentácie s kvalitným sprievodom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Propagácia súťaže o Cenu Janky Guzovej sa tradične uskutočňuje v úzkej spolupráci s RTVS – Rádiom Regia. Spolok hudobného folklóru robí propagáciu medzi svojimi členmi i nečlenmi prostredníctvom internetu a zverejňovania priebežných príprav na svojej web stránke www.folklorika.sk. Vrcholom propagácie podujatia býva zaradenie nahrávky súťažného finálového koncertu do programu vysielania v preferovanom vysielacom čase.

...................................................................................................................................................

Náš OĽUN...

Koncert Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave venovaný 40. výročiu jeho vzniku a pri príležitosti 90. výročia založenia Československého rozhlasu v Bratislave.
Dňa 20.októbra 2016 – RTVS SRo, Mýtna 1, Bratislava, Veľké koncertné štúdio, 18.00 hod.

V roku si pripomína Rozhlas a televízia Slovenska dve významné jubileá, ktoré sa nezmazateľným spôsobom zapísali do kultúrnej histórie Slovákov. Deväťdesiat rokov pôsobnosti rozhlasu a plných štyridsať rokov umeleckej činnosti kultúrneho fenoménu Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, ktorý zveľaďoval, pretváral do vyšších umeleckých foriem naše ľudové hudobné umenie a odovzdával ho prostredníctvom éteru ďalším generáciám.

Zámerom tohto podujatia je prezentácia doterajšej pôsobnosti tak významného telesa v vašej hudobnej kultúre, akým je Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Jeho zakladateľom bol dlhoročný vedúci redakcie ľudovej hudby (Česko) Slovenského rozhlasu . Ondrej Demo. Počas 40. rokov jeho činnosti bol aj jeho formovateľom, dramaturgom a mnohoročným aktívnym spolupracovníkom. Prezentácia pôsobnosti O. Dema je rovnako jedným zo zámerov tohto koncertu. Spolok hudobného folklóru je hlavným spoluorganizátorom prehliadky a spomienkovej slávnosti na počesť orchestra, O. Dema a osobitne koncertného majstra, umeleckého vedúceho a dlhoročného dramaturga M. Dudíka. Táto osobnosť slovenského folklórneho umenia patrí k výnimočný zjavom slovenskej kultúry najmä z hľadiska osobitosti jeho interpretačného prejavu – výraznej muzikality, husľovej virtuozity, vytvárania typického prejavu orchestrálneho typu, ale aj menšieho zoskupenia. Pri spolupráci s OĽUNom vyrástlo množstvo hudobníkov, spevákov, skladateľov, zvukových majstrov, hudobných režisérov, ktorí dnes pôsobia vo svojich profesiách v najvýznamnejších hudobných telesách.

Na koncerte dostanú príležitosť bývalí i terajší kmeňoví členovia telesa. Dramaturgia a programová podoba koncertu je v súčasnosti v štádiu formovania.

Rozhlas a televízia Slovenska budú zvukovo i obrazovo zaznamenávať tento jubilejný koncert a následne ho uvedú v zmysle svojej programovej štruktúry.

................................................................................................................................................

Vianočný koncert

Svetozár Stračina: Betlehemský večný salaš

16.12.2016, Veľké koncertné štúdio RTVS – Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava, 18.00 hod.

V pripravovanom koncerte sa spájajú tri významné udalosti – 175 výročie narodenia (vo februári roku 2017 aj 110. výročie úmrtia) slovenského kňaza, etnografa, historika, botanika, archeológa, geológa, mineralóga Andreja Kmeťa a dvadsiate výročie úmrtia významného slovenského skladateľa Svetozára Stračinu v rámci 90. výročia Česko – slovenského rozhlasu. Tieto jubileá podnietili uskutočniť jubilejný vianočný koncert, ktorým by si naše kultúrne spoločenstvo nielen pripomenulo, ale zároveň uctilo pamiatku významných dejateľov a pôsobnosť jedného z najdôležitejších médií – Slovenského rozhlasu ako súčasti RTVS. Ideálnym spojením zberateľa piesní a ľudového zvykoslovia, ktorý začal zbierať vianočné piesne už počas štúdií v seminári a súčasného slovenského skladateľa S. Stračinu vznikol ideový návrh koncertu, ktorého náplňou je uvedenie cyklu vianočných kolied spracovaných skladateľom Svetozárom Stračinom a nazvaných Betlehemský večný salaš.

Polyhistor Andrej Kmeť sa popri všetkých ďalších aktivitách celý život venoval zbieraniu vianočných piesní a kolied – s touto aktivitou začal už ako bohoslovec, jeho zbierka obsahuje asi 280 málo známych a neznámych notovaných nápevov s množstvom variantov. Kmeťove Prostonárodné vianočné piesne natoľko zaujali hudobného skladateľa Svetozára Stračinu, že sa k nim vracal v priebehu dvoch desaťročí. Vyvrcholením jeho tvorivej činnosti inšpirovanej týmto dielom je cyklus sedemnástich kolied Betlehemský večný salaš. Zaujímavosťou je, že Andrej Kmeť bol iniciátorom kúpy fonografu na nahrávanie slovenských ľudových piesní už v roku 1901.

Vzhľadom na slávnostné uvedenie diela bola interpretácia zverená sólistom, speváckemu zboru Lúčnica a Symfonickému orchestru Slovenského rozhlasu.

RTVS ako hlavný organizátor poskytuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, koncertné štúdio s prevádzkou, propagáciu, nahrávanie a odvysielanie koncertu .