Valné zhromaždenie Spolku hudobného folklóru

Vážení členovia i nečlenovia Spolku hudobného folklóru, priaznivci folklórneho diania.

Dňa 30. septembra 2015 sa v Hudobnom fonde v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii. Prinášame vám hlavné dokumenty z rokovania Valného zhromaždenia, zápisnicu s aktuálnym informáciami a zmenami v Stanovách SHF, ako aj ťažiskové témy z diskusie.

.............................................................................................................................................................................................................

XV. valné zhromaždenie Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii

Správa o činnosti za štvorročné uplynulé obdobie od 30.5. 2011.

Vážení prítomní, dámy a páni, členovia Spolku hudobného folklóru (SHF) pri Slovenskej hudobnej únii (SHÚ). Od ostatného Valného zhromaždenia nášho spolku, ktoré sa konalo 30. 5. 2011, uplynuli štyri roky. Keďže na tomto VZ si chceme pripomenúť štvrťstoročnú činnos, je žiaduce aby sme mu venovali na tomto valnom zhromaždení patričnú pozornosť. A tak  z tohto aspektu v prvej časti správy sa budem venovať činnosti spolku od ostatného Valného zhromaždenia ( 30. 5. 2011), a v II. časti programu jeho jubileu, dvadsaťpäť ročnej existencii.

Pripomínam, že počet členov spolu v súčasnosti je 50. Počet Prítomných je dvadsať. Podľa stanov SHF hlasovanie je platné, ak za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných. Dovoľte, aby som pripomenul, že z našich radov navždy odišli dvaja členovia: muzikológ Dr. Jozef Laborecký (20. 10. 2012) a skladateľ a dirigent Pavol Bagin (4. 1. 2013) . Prosím, keby sme ich pamiatke venovali chvíľu ticha. Ďakujem.

Úvodom správy pripomínam, že na ostatnom valnom zhromaždení (30. 5. 2011) boli do Predstavenstva SHF zvolení Ondrej Demo, Bernard Garaj, Jozef Tkáčik, Angela Vargicová, Hana Kyseľová , Miroslav Dudík, Marián Veselský (7 členov). Do Dozornej komisie SHF boli zvolení: hudobný skladateľ a dirigent Pavol Bagin a muzikológ Dr. Stanislav Bachleda (2 členovia). Na prvom pracovnom zasadnutí predstavenstva SHF (14. 6. 2011) bol za predsedu tajným hlasovaním zvolený PhDr. Ondrej Demo, CSc., a za podpredsedu Ing. Jozef Tkáčik. Do funkcie tajomníčky SHF Marta Beznáková.

Uznesenie:

Venovať zvýšenú pozornosť spolupráci s médiami ako SRo, STV, tlač.

Preniesť projekty aj do regionálnych centier.

V seminároch venovať pozornosť zberateľstvu a publicite v jednotlivých

oblastiach Slovenska.

O splnení uznesení budem hovoriť v rámci jednotlivých projektov v uplynulých rokoch.

Predovšetkým chcem zdôrazniť a pripomenúť, že Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii je dobrovoľná organizácia združujúca tvorivých pracovníkov z radov interpretov (spevákov a hudobníkov), skladateľov, dirigentov, hudobných folkloristov, pedagógov, muzikológov a iných záujemcov o hudobný folklór. Poslaním spolku je tvorivo rozvíjať hudobno-folklórne umenie na Slovensku, v jeho rôznorodých špecifikách a podobách. Usporadúvať odborné semináre konferencie, koncerty a iné podujatia aj s inými organizáciami. Predkladať návrhy na udelenie cien za tvorivú a umeleckú činnosť .

A tak na základe týchto princípov, vyplývajúcich zo stanov, zvolené Predstavenstvo a Dozorná komisia uskutočňovali svoje aktivity a činnosť. Pracovné stretania sa konali raz mesačne (s výnimkou letných dovolenkových mesiacov). Po smrti člena Dozornej komisie Pavla Bagina, bol do funkcie Dozornej komisie kooptovaný členmi Predstavenstva Stanislav Dúžek ( 21. 1.2013). Administratívnu, organizačnú a ekonomickú činnosť spolku vykonávala Marta Beznáková, ktorá ukončila svoju činnosť 31. 12. 2013. Od 1. Januára 2014 vykonáva funkciu tajomníka Dr. Stanislav Bachleda, ktorý bol do tejto funkcie zvolený Predstavenstvom spolku 17. 12. 2013. Z toho dôvodu ukončil svoju činnosť v Dozornej komisii 31. 12. 2013. Agendu spracovanú bývalou tajomníčkou Martou Beznákovou prevzala komisia v zložení: Ondrej Demo, Jozef Tkáčik, Stanislav Dúžek a Stanislav Bachleda dňa 27. 1. 2014. Dokladom je preberací protokol. Tajomník S. Bachleda pripravil a spravuje web stránku www.folklorika.sk Spolku hudobného folklóru, ktorý slúži členstvu s informáciami a fotodokumentáciou. S. Dúžek člen Dozornej komisie ukončil svoju činnosť dňom 17. 9. 2014 a Predstavenstvo ho (17. 9. 2014) kooptovalo (Stanislava Dúžeka) za člena Predstavenstva. Za členov Dozornej komisie kooptovalo Borivoja Medelského a Petra Štilichu (17. 9. 2014). Všetci členovia (okrem Jozefa Tkáčika) sú tu prítomní. Z aktivít Predstavenstva je potrebné predovšetkým venovať pozornosť projektom SHF v uplynulom období.

Projekty SHF na činnosť v r. 2011-2015.

Predstavenstvo pripravovalo každoročne projekty na činnosť SHF v spoluorganizácii s viacerými inštitúciami (uvediem ich následne). Predkladalo ich každoročne so žiadosťami o finančnú podporu Ministerstvu kultúry SR, Hudobnému fondu, SOZA, aj iným inštitúciám. Medzi najvýznamnejšie v spoluorganizácii SRo patria Vianočné koncerty (2011.2014). Doplnil by som koncerty jubilantov a Cenu Janky Guzovej

V roku 2011 sa vianočný koncert uskutočnil 15. 12. 2011 vo Veľkom koncertnom Štúdiu SRo. Účinkovali: OĽUN, DFS Kremienok, MSS Javorina, ŽS Povoja, speváčky Z. Adamkovičová, E. Vančíková - Kapasná, K. Töröková. Vysielal ho SRo - Regina 25. 12. 2011 o 16. 00 hod. V roku 2012 sa vianočný koncert uskutočnil 19. 12. 2012 vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo. v ktorom účinkovali: OĽUN, Detský súbor Kobylka, Vajana, Rodokmeň, D. Laščiaková, A. Vargicová, S. Horvátohová, L. Filipová, J. Tkáčik. Vysielal ho takisto SRo - Regina 25. 12. 2012 o 16.00 hod.

V roku 2013 sa koncert tohto druhu uskutočnil 20.12. 2913 vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo. Účinkovali: OĽUN, DFS Trávniček, Spevácka skupina Lúčnice, J. Paliga a M. Fedor z Kežmarku, M. Jágerová, K. Töröková a ŽSS Vranky z Nitry, MSS Rodokmeň. Vysielal SRo - Regina 25. 12. 2013 o 16. 00 hod.

V roku 2014 sa vianočný koncert uskutočnil 19. 12. 2014 vo Veľkom koncertnom, štúdiu SRo.

Účinkovali: OĽUN, DFS Kornička z Trenčína, Roman Malatinec (pastierske koledy), I. Danihel zo Zvolena (píšťalky, spev), speváčky A. Jágerová, S. Horváthová, O. Zaujecová , E. Vančíková a FS Karpaty. Vysielal SRo - Regina 25. 12. 2014 o 16.00 hod.Koncerty 2011- 2014 sa uskutočnili s finančnou podporou MK SR, Hudobného fondu (2014 aj SOZA). Noticky, fotodokumenty s popiskami (z r. 2013 a 2014) uverejnil S. Bachleda na web-stránke Folklorika-SHF.

Jubilanti (členovia SHF 2011-2013).

V roku 2011 sa uskutočnil Koncert jubilantov (19. 5. 2011) v Malom koncertnom štúdiu SRo. Účinkovali jubilanti: D. Laščiaková,M. Kandráčová, I. Bázlik, J. Tóth, F. Matúš. OĽUN a jeho sólisti. V roku 2012 sa uskutočnil koncert venovaný jubileám členov SHF(17. 5. 2012) vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo. Jubilanti: Ondrej Demo, Jozef Tkáčik a Pavol Tonkovič (nedožité 100). Hostia: D. Laščiaková, L. Dubničková a DSS Lúčnice, Spevácky zbor Lúčnice, Trio z chotára a Ťažká muzika z Terchovej, Rodokmeň, Vajnorská folklórna skupina a dychová hudba.

V roku 2013 sa Koncert jubilantov uskutočnil (7. 6. 2013) v Malom koncertnom štúdiu SRo. Jubilanti: H. Domanský, A. Domanská, M. Križo, D. Švajdová, H. Záhradníková, S. Dúžek, S. Bachleda. Všetky koncerty odvysielal SRo - Regina. (Poznámka: v r. 2014 sa neuskutočnil, zmena vo vysielacej štruktúre rozhlasu.) Všetka koncerty sa konali s finančným príspevkom MK SR a Hudobného fondu.

Cena Janky Guzovej (2012 a 2014).

Rozhlasová súťaž mladých vokálnych interpretov ľudových piesní, ktorých do finále súťaže delegujú tri rozhlasové stanice: Košice, Banská Bystrica a Bratislava (každá 2 súťažiacich). Súťaž sa uskutočňuje v dvojročnom intervale Garantom súťaže sa stala Želmíra Becková - Kucharovic, dcéra Janky Guzovej, žijúca v New-Yorku (USA). Koncerty sa konali v Malom štúdiu SRo Bratislava 29. 10 2012 a 3. 10 2014. Účinkovali: súťažiace speváčky a speváci, OĽUN a jeho sólisti. Odborná porota – členovia SHF (mnohí aj v okresných a krajských kolách).

V roku: 2012 Cenu Janky Guzovej získala: Slavomíra Kontúrová z Raslavíc. V roku: 2014 Petra Zaujecová, z Nitrianskych Hrnčiaroviec. Finančnú cenu a diplom udeľuje garantka súťaže pani Želmíra Becková - Kucharovic. Súťaže sa uskutočnili s finančným príspevkom MK SR, Hudobného fondu a Domu Matice slovenskej v Bratislave. V roku 2014 aj SOZA. Nahrávky z finálového kola súťaže odvysielal SRo - Regina. Semináre o ľudovej piesni (2011-2014).

V roku 2011 sa seminár uskutočnil, v dňoch 28. a 29. 11. 2011 na FF Prešovskej univerzity, zameraný na: Výskum, dokumentácia, edícia ľudových piesní a iné hudobno folklórne aktivity v regiónoch východného Slovenska. Bol spojený s etnomuzikologickým seminárom uvedenej KI FF Pešovskej univerzity. Pripravovateľom seminára bol Paedr. Jozef Hrušovský PhD. Rokovaniu predsedali: PhDr. Ondrej Demo a Prof. Bernard Garaj, CSc. Referátmi prispeli: PaeDr. Jozef Hrušovský, PhD. , PhD., PaeDr. Anna Derevjaniková, Bc. Anton Lazorík, Prof. Mikuláš Mušinka, DrSc., Doc. František Matúš CSc., Mgr. Stanislav Baláž, PhDr. Stanislav Dúžek, Bc. Anton Lazorík, Štefan Kocák. Súčasťou seminára bola aj exkurzia do Raslavíc, s prezentáciou multiinštrumentalistu (pastierske ľudové hudobné nástroje) Michala Smetanku z Brutoviec, Ľudovej hudby Stana Baláža a folklórnej skupiny Raslavičan. Bola to konfrontácia názorov na tradičné a spracované (štylizované) hudobno-folklórne prejavy. Spoluorganizátormi seminára boli Katedra Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF Prešovskej univerzity,   FF Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, Obecný úrad Raslavice.

V roku 2012 pokračoval druhý ročník seminára taktiež v Prešove 23. 11. 2012. Spoluorganizátori boli ako v predošlom ročníku. Rokovaniu predsedal PhDr. Stranisav Dúžek, CSc. a PhDr. Ondrej Demo, CSc. Referátmi prispeli: PaeDr. Ľubomír Šimčík CS., Paedr: Milan Garbera, Mgr. Ján Olekšák, Mgr. Viktor Giganič, Mgr. Milan Maťas, Mgr. Jozef Franek, Mgr. Rastislav Kravec. V rámci večerného stretnutia sa prezentoval Mgr. Michal Germuška so šarišskými pastierskymi ľudovými hudobnými nástrojmi a rozhovorom o svojej zberateľskej činnosti. Doplnkom bola diskusia k uvedenej téme. Nasledujúci deň 24. 11. 2014 bol program seminára prepojený na Košické folklórne dni 2012, v Košiciach. Pripravovateľom a garantom seminára na tému Folklorizmus a tradičná kultúra vo veľkomestskom prostredí, bol Ing. Vladimír Urban. Referátmi prispeli: Ing. Vladimír Urban, Doc. Viliam Gruska, PhDr. Ondrej Demo CSc. a PhDr. Stanislav Dúžek. Doplnkami bola výstava: Fragmenty z výstav a audiovizuálne prezentácie o folklorizme v autorskom stvárnení a  spracovaní Viliama Grusku (foto a DVD dokumenty). Doplnkom bola Rozprava o folklorizme, Súťažná prehliadka tancov (sólo muži z FS Košice), so sprievodom ľudovej hudby FS Železiar. Rozpravu o folklorizme a tradičnej kultúre vo veľkomestskom prostredí a diskusiu uzavrel Ing. V. Urban.

V roku 2013 seminár o ľudovej piesni sa uskutočnil 16.11. 2013 v Dobrej Nive.

Téma: Výskum, zberateľská, dokumentačná publicistická činnosť, zdroj informácií a súčasné hudobno-folklórne aktivity s akcentom na stredoslovenskú oblasť. Spoluorganizátormi boli SHF, Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, Podpolianske osvetové strediska vo Zvolene a obec Dobrá Niva. Referátmi prispeli: O. Demo, B. Garaj, P. Michalovič, M. Kubandová, M. Ostrihoňová, J. Ambrózová,M. Jágerová, A. Jágerová. Večer sa uskutočnila prezentácia FS Marína Zvolen a FS- Dobrá Niva, spevné prejavy pri priadkach pod vedením A. Jágerovej. Igor Danihel poskytol informáciu o seminári a S. Bachleda fotodokumentáciu na web stránku Folklorika- SHF.

V roku 2014 seminár o ľudovej piesni pokračoval v Dobrej Nive, po zmene termínu (voľby) zo 16. na 29. 11. 2014. Spoluorganizátori boli ako v predošlom ročníku. Prípravy sa ujal garant seminára prof. Bernard Garaj, CSc., s osobitým zreteľom na špecifiká terénneho výskumu jeho spracovania pre potreby zbierok, s akcentom na stredoslovenskú oblasť. Referátmi prispeli: Prof. B. Garaj, CSc., PhDr. Margita Jágerová PhD., Mgr. Andrea Jágerová, PhDr. Jana Ambrózová, PhD., Ing. Karol Kočík, PhDr. Ondrej Demo, Ing. Marián Veselský

Doplnkom seminára bol okrúhly stôl pri ktorom B. Garaj apeloval na dôslednejšiu prípravu seminárov v ďalších oblastiach Slovenka (budúcu ročník pre Horno-Považskú a Kysuckú oblasť , v Terchovej). Igor Danihel poskytol noticku a S. Bachleda foto dokumentáciu na web stránku www.folklorika.sk zo seminárov.

Cena SHF na Grand Prix sveta Stračinu (2013 a 2015)-medzinárodná rozhlasová súťaž nahrávok folklórnej hudby. Medzinárodné rozhlasové fórum.

V roku 20 13 sa uskutočnila v spoluorganizácii EBU, SRo Bratislava a Spoločnosť sveta

Stračinu. Veľkú zásluhu na príprave mala Slávka Kubičková, vedúca Medzinárodnej medzinárodnej spolupráce a  Angela Vargicová - konateľka Spoločnosti sveta Stračinu (členka predstavenstva SHF). Na súťaž postúpili tri nahrávky iba z rozhlasová stanice Bratislava. Predsedom medzinárodnej poroty bol prof. Oskar Elschek. Spolok hudobného folklóru udelil cenu za najvyššie ocenenú nahrávku porotou. Získala ju SRo Bratislava, dramaturg Samo Smetana (za nahrávku ľudovej hudby Michala Pagáča z Dubnice nad Váhom, Ovčí zdych). Cena bola udelená na Galakoncerte, s priamym vysielaním Rádia Regina.

V roku 2015 súťaž pokračovala v tej istej spoluorganizácii ako v predošlom ročníku .

Zúčastnili sa na nej tri rozhlasové stanice: Regina - Košice, Banská Bystrica a Bratislava. Aj v tom ročníku SHF udelil cenu za najvyššie ocenenú nahrávku porotou. Získala ju SRo Bratislava, dramaturg Samo Smetana (za nahrávku Ivorie, v interpretácii Ženského tria z chotára v Terchovej, a organistu Stanislava Šurina.

 

Cena Pavla Tonkoviča

udeľuje ju Slovenská hudobná únia za tvorivú a umeleckú činnosť ( skladateľskú, interpretačnú, zberateľskú, publicistickú a organizátorsko-propagačnú činnosť), na návrh Spolku hudobného folklóru.V roku 2011 ju získal: Jozef Tkáčik, spevák ľudových piesní, vedúci MSS Rodokmeň. V roku 2012 ju získal: Marián Plavec- multiinštrumentalista- interpret. V roku 2013 nebola udelená

V roku 2015 ju získala: Hana Kyseľová, speváčka ľudových piesní, vedúca ŽSS Vajana, pedagogoička, prípravovateľka programov a súťaží DFS na FF. Hudobný fond ju odovzdáva každoročne počas Bratislavských hudobných slávností.

 

Plaketa Daniela Licharda

Na návrh Predstavenstva SHF ju udelil našim členom generálna riaditeľka Národného svetového strediska (NOC) za osobitnú umeleckú a kultúrno-osvetovú činnosť pri životných jubilách.

 

V roku 2012 ju získal Marián Járek

„ 2013 „ Rudolf Patrnčiak

„ 2014 „ Marian Plavec

„ 2015 „ Bernard Garaj

Slávik Slovenska

Celoštátna súťaž v interpretácii ľudových piesní. Koná sa pod gesciou operného speváka Petra Dvorského a predsedu Výkonného výboru Slávika Slovenska Petra Štilichu. Členovia SHF boli v porote finálneho kola súťaže, (viacerí aj v okresných a regionálnych kolách).

V roku 2012 sa konalo 2012 v Dome kultúry Piešťany.

2013 v Dome kultúry obce Rybník.

2014 v Dome Kultúry Pezinok.

2015 v Dome kultúry Bratislava-Petržalka. (jubilejný 25. ročník)

Folklórne festivaly

Členovia SHF pôsobia v programových radách a zúčastňujú sa na príprave a réžii programov. Na FF Východná to bola príprava, scenáre a réžia programov

Skladateľ a ľudová pieseň - A. Vargicová, M. Veselský i ďalší. MFF-Myjava : Súťaž ľudových hudieb H. Kyseľová, P. Michalovič, M. Dudík i ďalší. PFS-Detva : J. Dubovec, M. Križo, A. Ambrózová i ďalší.

Jánošíkove dni v Terchovej: R. Patrnčiak, Ondrej Demo i ďalší.

Košické folklórne dni: M. Rendoš a ďalší.

Raslavické folklórne slávnosti: J. Hrušovsý, S. Baláž.

Gajdošské fašiangy v Malej Lehote: B. Garaj a ďalší.

Prezentácia členov SHF v médiách

SRo -Takú mi hudbu zahraj: A. Hulejová, B. Garaj, A. Vargicová a iní.

SRo - Pod Pyramídou: J. Tkáčik, Dudík, P. Uličný a iní

Rádio Regina: S. Dúžek, S. Bachleda, O. Demo,M. Rendoš a iní

STV: Folklórna hudba prenosy - FF festivaly (Východná, Detva) programy pravidelne Kapura-

STV Košice, reprízy folklórnych programov Lúčnice, SĽUKu a filmov počas sviatkov, počas

týždňa (utorky) folklórne skupiny a súbory).

TA 3: Profily umelcov : (D. Laščiaková, M. Dudík )

Pripomienka: Návrhy sme poskytovali (riaditeľovi programových služieb) a v televízii

(riaditeľke programu STV II). V rozhlase úspešne, v STV menej úspešne, so zdôvodnením

(financie na nové programy). Zostáva : Kapura, Folklórne festivaly (Východná, Detva), reprízy

folkórnych programov (príklad Ľ. Baková-Pavlovičová).

 

Publikačná činnosť členov SHF (publikácie a zbierky ľudových piesní).

M. Plavec: Svetozár Stračina,( Majstri).

J. Lehocký: Zbierky piesní z okolia Trenčína.

M. Járek: Piesne z Ponitria, Požitavia, Tekova, hornej Nitry...

P. Michalovič: Zbierky zo Záhoria.

O. Demo: P. Tonkovič, Vajnory spievajú.

S. Dúžek: DVD-dkumentácia Tance slovenských regiónov (NOC).

B. Garaj: Zbierky gajdoši

F. Matúš: Zbierky zo Šariša.

J. Hrušovský: Ľudové hudby východného Slovenska.

S. Baláž: Interpretačné osobitosti primášov horného Šariša.

J. Ambrózová: Edícia Ľudové piesne regiónov Slovenska.

O. Molota: Ďatelinka, legendárna muzika spod Poľany

M. Križo: Moje piesne (Hrochoť).

P. Kužma: Ľudové piesne z Kysúc.

M. Minárik: Nahrávanie folklóru na území Slovenska (Hudobný život 2015).

Aj iní.

Vedúci umeleckých telies (ich osobitné aktivity a činnosť).

M. Dudík P. Uličný, P. Párničan- OĽUN, Rendoš- ĽH Železiar, O. Molota- ĽH Ďatelinka, M, Járek- ĽH Ponitran, P. Michalovič- ĽH FS Skaličan, S. Baláž- ĽH S. Baláža (laureát MFS Strážnica 2015), R. Patrnčiak- Ťažká muzika Terchovej, M. Noga- inštrumentálbe trio, J. Tkáčik-MS Rodokmeň, H. Kyseľová-ŽS Vajana, V. Pražienková-ŽS Povoja a ďalší.

Sólisti speváci (osobitné aktivity a činnosť):

D. Laščiaková, A. Hulejová. H. Zíáhradníková, M. Kandráčová, H. Hlôšková, P. Zaujecová a iné

Sólisti inštrumentalisti (osobitné aktivity a činnosť):

Okrem vedúcich inštrumentálnych skupín, hudieb a orchestrov napr.: M. Veselský, M. Plavec, R. Bienik, P. Kužma a iní.

Pedagogická činnosť: F. Matúš, B. Garaj, J. Ambrózová, M. Járek, J. Hrušovský, S. Baláž,

A. Vargicová, R. Bienik, D. Švajdová, (P. Kužma) a iní. Skladatelia-spracovatelia: (S. Stračina, I. Dubecký, T. Andrašovan, V. Slujka) I. Bázlik, H. Domanský, M. Dudík, O. Demo, P. Párničan, P. Uličný, M. Rendoš, J. Hrušovský, P. Michalovič, J. Dubovec, (J. Stráňavský), M. Noga a iní.

Vydavatelia: V. Szarka- Akcent s.r.o.

Sadzba nôt: S. Grich (počítače).

Zastúpenie v organizáciách:

Na návrh predstavenstva SHF v SOZA ( zastúpenia O. Demo a M. Dudík (2), v OZIS A.

Vargicová (1), v Hudobnom fonde sprostredkovane P. Zajaček (1).Na rozvoji a šírení folklórnej hudby sa podieľajú aj mnohí iní folkloristi (mimo nášho členstva).

II. časť.

25. výročie vzniku SHF

Vznik Spolku hudobné folklóru sa viaže k roku 1990. Predchádzali mu Nová organizačná štruktúra a aktuálne problémy umeleckých zväzov kultúrnych fondov a ochranných organizácií autorských práv na Slovensku. Boli to hlboké zmeny, ku ktorým pristúpila naša spoločnosť zásadným riešením členských základní jednotlivých umeleckých zväzov. V našom prípade Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov. Na ich mieste sa zrodili (vznikli) nové zväzy a spolky. V našom prípade Slovenská hudobná únia, Spolok hudobných skladateľov, Spolok koncertných umelcov, Slovenská muzikologická asociácia, Asociácia folklórnej hudby, Asociácia populárnej hudby, Slovenská džezová spoločnosť, Združenie dychových hudieb (aj iné). No neboli to ešte definitívne a konečné zväzy a spolky.

Memorandum Valného zhromaždenia Slovenskej hudobnej únie v Bratislave 19. 6. 1990 potvrdilo, že Slovenská hudobná únia, ktorá vznikla dobrovoľným združením spolkov: hudobných skladateľov, interpretov, muzikológov, a hudobného folklóru je samostatnou organizáciou s plnou právnou subjektivitou. Je reprezentovaná svojimi spolkami a zasahuje širokú škálu profesijných záujmov a potrieb hudobnej kultúry na Slovensku.

Predstavenstvo únie tvorili dvaja zástupcovia (predseda a podpredseda) z členských spolkov. Predstavenstvo si volilo predsedu. Mala svoje sídlo na Michalskej 10. kde bol aj sekretariát (sekretárky pre každý spolok), dostávala z MK SR finančné dotácie, na SHÚ, ale aj na činnosť a projekty jednotlivých spolkov. SHÚ sa riadila Stanovami (z 19. 6. 1990). Spolok hudobného folklóru Stanovami (z 19. 6. 1990).

Prvým predsedom SHF bol S. Stračina (1990 - 1996). Podpredsedom O. Demo. Po jeho smrti sa predsedom stal O. Demo, podpredsedom M. Šmíd. Po smrti M. Šmída (2006) sa stal podpredsedom J. Tkáčik. V tejto zostave so zmenami v Predstavenstve a Dozornej rade SHF dnešným dňom dovršuje svoju 25 ročnú činnosť.

Najaktívnejšia spolupráca sa počas 25 ročnej existencie prejavila so Slovenským rozhlasom a jeho umeleckým telsom OĽUN. V počiatočnom období najmä s koncertmi nielen v Bratislave, aj v Prahe, Brne, na Myjave, v Terchovej, Podkoniciach, Pezinku aj inde. Počet koncertov v spolupráci so SRo počas 25 rokov bol cca 120.

Počet seminárov , najužšie kontakty s členmi žijúcimi vo folklórnom prostredí.

V Bratislave ( 2003 a 2004 (aj zborníky NOC), 2005, 2006 (4).

V Nitre 2008, 2009 (2).

V Prešove 2011, 2012(2).

v Dobrej Nive 2013, 2014 (2).

Spolu 10.

Laureáti Ceny Pavla Tonkoviča (ocenení za umeleckú a tvorivú činnosť)

1991 – Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu

1992 – Terchovská muzika bratov Muchovcov

1993 – Jozef Peško

1994 – František Matúš

1995 – Svetozár Stračina

1996 – Darina Laščiaková

1997 – Ondrej Demo

1998 – Miroslav Šmíd

1999 – Angela Vargicová

2 000 – Miroslav Dudík

2001 – Marián Járek

2002 – Stanislav Dúžek a Bernard Garaj

2003 – Helena Záhradníková

2004 – Anna Hulejová

2005 – Alexander Móži

2006 – Juraj Dubovec

2007 – Adriana Domanská

2008 – Monika Kandráčová

2009 – Jozef Lehocký

2010 – Marián Veselský

2011 – Jozef Tkáčik

2012 – Marián Plavec

2013 – 0

2014- Jozef Hrušovský

2015 – Hana Kyseľová

 

Spolu 24.

Laureáti Ceny Janky Guzovej (zo súťaže mladých spevákov).

1997 Andrea Jágerová, Lieskovec

2000 Slávka Horváthová, Bratislava

2002 Vincent Krkoška, Žilina

2004 Zuzana Broszová, Jarovce

2006 Miroslava Sandtnerová, Pezinok

2008 Barbora Fecková, Spišské Podhradie

2010 Lenka Dubníčková, Malacky

2012 Slavomíra Konturová, Raslavice

2014 Petra Zaujecová, Nitrianske Hrnčiarovce

Spolu 9.

 

Na dnešnom VZ je potrebné zamyslieť sa nad významom SHF a jeho aktivít počas uplynulých 25 rokov. Stratili sa spomedzi nás významné osobnosti, ktoré zasvätili život folklórnej hudbe, Spomedzi nich hodno spomenúť:Tibora Andrašovana, Štefana Klima, Svetozára Stračinu, Ladislava Lenga, Miroslava Šmída, Ivana Dubeckého, Vladimíra Slujku, Alexandra Móžiho, Pavla Bagina, Jozefa Laborecké aj ďalších, ktorých miesta zostávajú prázdne. Po 25 rokoch vstupuje do našich radov i členovia mladšej generácie. S každou novou generáciou prichádzajú aj nové názory na život v spoločnosti, v politike, aj v umení. Staré vytláča nové. Polarizácia názorov sa rôznorode prejavuje aj v našom hudobnom žánri. Teda ani náš spolok nie je výnimkou. Nuž, hľadajme odpoveď i na tieto skutočnosti práve pri tejto príležitosti keď sme tu v zastúpení rôznych vekových vrstiev aj v kontexte globalizujúceho sa sveta.

Na záver.

Dovoľte, aby som sa na záver poďakoval všetkým prítomným členom SHF za účasť na dnešnom VZ, zvlášť členom Predstavenstva a Dozornej komisie za spoluprácu v uplynulo období, tajomníkovi za najmä za prípravu projektov, hospodárie, prevádzku web-stránky Folklorika-SHF. Osobitne spoluorganizátorom našich projektov : RTVS-SRo a OĽUNu, Katedre etnológie a etnomuzikológoie UKF v Nitre, Inštitúty výtvarného umenia a hudby Prešovskej univerzity v Prešove. Národnému osvetovému stredisku, za finančnúpodporu projektov Ministerstvu kultúry SR, Hudobnému fondu a Slovenskému ochrannému zväzu autorskému.Ešte mi dovoľte upriamiť vašu pozornosť na jedno poďakovanie. V uplynulých rokoch sme mali možnosť rozšíriť svoju pôsobnosť v oblasti vzniku a uvádzania novej tvorby, ale aj zviditeľnenia sa nášho spolku zriadením web stránky folklorika.sk., vďaka finančnej podpore SOZA zo Sociálneho a kultúrneho fondu. Je to pre našu prácu významný impulz, vďaka ktorému môžeme účinnejšie rozvíjať naše aktivity.

Ďakujem za pozornosť.

Ondrej Demo, predseda

Bratislava 30. septembra 2015.

.............................................................................................................................................................................................................

Správa Dozornej komisie o činnosti SHF pri SHÚ v rokoch 2014 a 2015

Dovoľte na úvod základné fakty o SHF:

Počet členov SHF ku dňu 30. 9. 2015: 49

Stav na účte vedenom v Slov. sporiteľni ku dňu 31. 8.: 4 743,57 EUR

A teraz k činnosti SHF za uplynulé obdobie:

Počnúc 1. januárom 2014 sa na základe rozhodnutia a schválenia Predstavenstva SHÚ

tajomníkom – produkčným spolku stal Dr. Stanislav Bachleda. Komisia v zložení O. Demo, J. Tkáčik, S. Dúžek a S. Bachleda prevzala dokumentáciu odovzdanú p. Martou Beznákovou dňa 27. 1. 2014. Dokumentácia však neobsahovala výročné finančné vyúčtovanie za uplynulé roky.

Za obdobie roku 2014 sa uskutočnilo 9 zasadnutí Predstavenstva a Dozornej komisie

( 30.1., 3.3, 10.4., 21.5., 16.6., 17.9., 15.10., 13.11. a 10.12.) a jeden aktív členov SHÚ 24. 4.

Počas roka 2014 došlo k zmene v Predstavenstve i Dozornej komisie. Členom Predstavenstva bol kooptovaný Dr. Stanislav Dúžek (namiesto Miroslava Dudíka, ktorý sa členstva vzdal koncom roka 2013 ) a členmi Dozornej komisie boli kooptovaní Dr. Peter Štilicha a Dr. Borivoj Medelský.

V roku 2015 sa uskutočnilo dosiaľ 8 zasadnutí Predstavenstva a Dozornej komisie

( 30.1., 12.2., 19.3., 23.4, 28.5., 25.6., 13.8. a 23.9.).Počas rokau 2014 sa uskutočnilo päť významných podujatí, finančne podporených Ministerstvom kultúry SR (8 350.- EUR), SOZA (2800.- EUR) a Hudobným fondom (2 900.- EUR). Čiastkou 200.- EUR prispela Matica slovenská. Na prevádzku spolku a spravovanie web stránky poskytla dotáciu SOZA (2000.- EUR). Jednalo sa o nasledovné podujatia:

Koncert jubilantov uskutočnený 23.5.2014 v RTVS Bratislava, prehliadka košických

inštrumentalistov a inštrumentálnych skupín Zahraj, pocifruj..., ktorý sa uskutočnil v RTVS

štúdio Košice 18.6.2014, súťaž o Cenu Janky Guzovej konanú 3.10.2014 v RTVS Bratislava, seminár o ľudovej piesni 2014 Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní usporiadaný 29.11.2014 v Dobrej Nive a vianočný koncert Vianočné obrázky, ktorý sa uskutočnil 19.12.2014 v RTVS Bratislava.Všetky projekty boli vyhodnotené a odovzdané v predpísaných termínoch, Odovzdania potvrdzujú dátumami overené sprievodné listy.

Vyúčtovanie za rok 2014:

Stav pokladne k 1.1.2014 bol: 142.36

Dotácie predstavovali 16 250.- EUR , (mínus 89.50 odved. nespotr. dotácia) MK SR a HF 16 160.50 EUR + 105.00 EUR členské = 16 265.50

Koncerty, vrátane výkonu funkcie tajomníka - produkčného: 13 106.00.- EUR

Príprava a prevádzka web stránky: 200 + 1 200.- = 1 400.- EUR

Foto dokumentácia (2013) a projekty na 2014: 430.- EUR

Drobné nákupy (kvety, cestovné, ubytovanie, požičovné, partitúra, diplom: 848.80.- EUR

Rozdiel medzi príspevkami a nákladmi: 451.50.- EUR 480,70

Príjem z členských príspevkov za rok 2014 evidovaných vo výpisoch zaplatilo 23 členov vo

výške 105.00 EUR

Náklady: 15 784,80.- ( + odvod 30.00.- EUR na DÚ a bankových poplatkov 187.24) = 16

002.04.- EUR)

Úplný stav pokladne ku dňu 19.3.2015 vrátane dotácií Hudobného fondu na prvý polrok

2015 (400+400 EUR) predstavoval 1 634.19.- EUR (bez dotácií 800.- EU je to 834.19. Z toho ešte treba vyplatiť 150.- EUR (vrátane 2% do KF) O. Demovi a 120.- EUR S. Bachledovi). Zmenou účtu z VUB do Slovenskej sporiteľne je stanovený mesačný poplatok 3.90.- EUR, plus nutné poplatky, napr. za bankomatovú kartu 10.- EUR. Vo VÚB vychádzal mesačný priemer na 15.60.- EUR (spolu 187.24), v súčasnosti 4.73.- EUR (56.80.- EUR).

Rok 2015

Dotácie, ktoré sme dostali pre tento rok:

Spomenutý Hudobný fond 800.-

Granty Mk SR 5 800.-

Čo je spolu 7 600.-€, len pre porovnanie je to menej ako polovica oproti minulému roku...

Doteraz zaplatené členské: 170 €, čo je oproti minulému roku viac, ale stále je nás veľa, ktorí túto svoju členskú povinnosť vyrovnanú nemajú...

Náklady: Jarný koncert 1 500.-

Vyplatené peniaze za vedenie web stránky a celej dokumentácie podľa dohodnutej sumy

v zmluve za mesiace január – august p. Bachledovi spolu:

SOZA 1 000.-

Koncert v Prešove 2 000.-

1 400.-

Čakajú nás ešte výdavky:

SOZA

Seminár v Terchovej

Vianočný koncert

Prevádzkové náklady (banka, platba zmluvnej sumy pp. Bachledovi, Demovi)

Z toho titulu máme ešte na účte pripravené financie na vyrovnanie uvedených záväzkov do konca kalendárneho roka 2015.

Účtovníctvo je vedené podľa výpisov z banky, faktúr a príjmových. Hospodárenie je v súlade so zásadami šetrnosti, účelnosti. Všetky relevantné doklady (zmluvy, výpisy, faktúry a pod.) sú riadne evidované a archivované s možnosťou nahliadnutia.

V Bratislave dňa 30. 9. 2015

                PhDr. Borivoj Medelský, v.r.                                                                    PhDr. Peter Štilicha, v.r.

.............................................................................................................................................................................................................

Z Á P I S N I C A

z Valného zhromaždenia Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii, konaného dňa 30.9.2015 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Hudobného fondu, Medená ulica č. 29 v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (prítomných 20 členov SHF)

Program

1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Voľba návrhovej komisie 4. Voľba volebnej komisie 5. Správa o činnosti SHF od VZ (2011) a k 25. výročiu SHF 6. Správa Dozornej komisie 7. Návrhy na novelizáciu Stanov SHF 8. Voľba Predstavenstva 9. Voľba členov Dozornej komisie 10. Diskusia 11. Oznámenie výsledkov volieb Predstavenstva 12. Oznámenie výsledkov volieb Dozornej komisie 13. Návrhy na uznesenie 14. Záver

........................................................................................................................................

K bodu 1. Rokovanie Valného zhromaždenia (ďalej len VZ) Spolku hudobného folklóru (ďalej len SHF) pri Slovenskej hudobnej únii otvoril predseda Ondrej Demo. Privítal prítomných a zaželal jeho úspešný priebeh

K bodu 2. Predseda SHF požiadal prítomných o prípadné pripomienky k programu rokovania. Keďže pripomienky nik nevzniesol, predseda dal odhlasovať navrhnutý program. Plénum navrhnutý program jednomyseľne schválilo bez zmien.

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie sa uskutočnila na základe návrhu predstavenstva (P. Štilicha) a doplňujúceho návrhu z pléna (A. Vargicová). Návrhová komisia bude pracovať v zložení Peter Štilicha a Angela Vargicová.

K bodu 4. Voľba volebnej komisie sa uskutočnila na základe návrhu predstavenstva (B. Medelský) a doplňujúceho návrhu z pléna (J. Bajús). Volebná komisia bude pracovať v zložení Borivoj Medelský a Juraj Bajús.

K bodu 5. Správu o činnosti SHF za obdobie od predchádzajúceho Valného zhromaždenia vypracoval a predniesol predseda spolku Ondrej Demo. Správa je v elektronickej i písomnej forme súčasťou a prílohou zápisnice, Správu VZ schválilo jednomyseľne

K bodu 6. Správu dozornej komisie vypracoval a predniesol člen komisie Borivoj Medelský Správa je v elektronickej i písomnej forme súčasťou a prílohou zápisnice. Správu VZ schválilo jednomyseľne

K bodu 7. Na základe návrhu predstavenstva SHF, ako aj ďalších pripomienok, rokovanie VZ schválilo zmenu stanov z roku 1990 a ich novelizáciu z roku 2011 nasledovne:

Článok I.

Názov, sídlo, postavenie Vzhľadom na zmenu na funkcii tajomníka, je potrebné zmeniť aj sídlo spolku

Článok II.

Rozvíjať tvorivo (profesijne) hudobno folklórne …. vypustiť v zátvorke slovo profesijne

Článok III.

1. a Členom Spolku sa môže stať každý skladateľ, etnomuzikológ, interpret, pedagóg a iný tvorivo-umelecký pracovník, ktorý aktívnym spôsobom (profesijne) ….. vypustiť v zátvorke slovo profesijne

1 b Čestným členom Spolku hudobného folklóru sa môže stať na návrh člena každý, kto sa významne zaslúžil o rozvoj slovenského hudobného folklóru.

2 e platiť členské príspevky – doplniť: 10.- Euro ročne.

4. Doplniť za slovo povinnosti: ak člen nezaplatí členské príspevky za sebou idúce 4 roky po sebe, stráca členstvo.

Článok IV.

2/a VZ zvoláva predseda najmenej raz za 4 roky. (Zmena z dvojročného cyklu)

6 Predstavenstvo na prvom zasadnutí funkčného obdobia volí zo svojho stredu predsedu,  podpredsedu (ov) a tajomníka

6 a) Predstavenstvo vykoná zmenu v predstavenstve ak niektorý z členov ukončí svoju činnosť. V takom prípade v období medzi konaním valných zhromaždení predstavenstvo kooptuje nového člena.

6b Predstavenstvo zmenu v dozornej komisie vykonáva vtedy, ak odstúpi člen komisie. Do dozornej komisie kooptuje nového člena.

6c V prípade párneho počtu členov predstavenstva Spolku hudobného folklóru má predseda dva hlasy, pričom ostatní členovia predstavenstva majú vždy jeden hlas.

6d) Predstavenstvo môže udeliť titul čestný predseda osobnosti, ktorá sa významnou mierou pričinila o aktívnu činnosť spolku, alebo odchádza z aktívnej činnosti. V tejto funkcii nemá hlasovacie právo, iba poradnú a reprezentatívnu funkciu.

Článok V. Hospodárenie V bode 1. sa vytvára nové znenie odseku a: v bode 1. nasledovne: a. členské príspevky. b. dotácie zo štátneho rozpočtu Nasledujúce odseky sa posúvajú o písmeno nižšie

Pred schválením zmien v stanovách sa konala aj diskusia o ďalších možných zmenách (členstvo, čestné členstvo a pod.) do ktorej sa zapojili O. Demo, M. Dudík, H. Kyseľová, B. Garaj, M. Veselský, S. Dúžek, P. Štilicha a ďalší

K bodu 8. Na základe návrhu predstavenstva a ďalších návrhov tieto Valné zhromaždenie schválilo a zvolilo jednomyseľne, osobitne hlasovaním za každého kandidáta nasledovné zloženie predstavenstva SHÚ: Ondrej Demo, Jozef Tkáčik, Marian Veselský, Anna Kyseľová, Stanislav Dúžek, Peter Štilicha, Michal Noga, Peter Párničan. Predstavenstvo sa stretne na svojom prvom zasadnutí po ukončení VZ dohodnutím termínu rokovania. Zvolí na ňom predsedu, podpredsedu(ov) a tajomníka SHF

K bodu 9. Na základe návrhu predstavenstva a ďalších návrhov tieto Valné zhromaždenie schválilo a zvolilo jednomyseľne, osobitne hlasovaním za každého kandidáta nasledovné zloženie dozornej komisie SHÚ: Borivoj Medelský, Igor Bázlik, Marian Minárik

K bodu 10. V Diskusii predseda O. Demo rozvinul myšlienku existencie, pôsobnosti a poslania SHF. Zaoberal sa aj možnosťou, že by spolok nemusel existovať, resp. existovať v súčasnej podobe. Do diskusie o širokej problematike súčasného folklórneho diania a vôbec diania vo sfére kultúry – výchova mladej generácie, pedagogická pôsobnosť a situácia v hudobnom školstve - sa zapojili M. Veselský, B. Garaj, S. Dúžek, (navrhuje vydať pamätnicu spolku k 25, výročiu, k návrhu sa pripojil aj M. Minárik),M. Plavec k problematike výroby hudobných nástrojov, O. Demo o problematike rozhlasových archívov a ich spracovávania, vydanie CD a uskutočnenie koncertu k 40. výročiu OĽUN, čo prijal aj SRo, P. Kužma a R. Bienik detailne rozoberali problematiku výchovy v školách a vzdelávania učiteľov, koncertov v regiónoch Slovenska ( aj S. Dúžek, M. Noga), o problematike interpretácie na západnom Slovensku (J. Lehocký), o hodnotných koncertoch obsahovo odlišných od bežnej produkcie (H. Kyseľová), o koncertoch z produkcie SHF vysielaných SRo, čím nadobúdajú na širšom spoločenskom zábere (B. Medelský), k problematike ďalšej pôsobnosti OĽUN-u (M. Dudík, S. Dúžek), o spoločenskom postavení spolku a o jeho rezonancii, či nerezonancii a o zaujímavosti v povedomí mladých ľudí (J. Bajus i ďalší),

K bodu 11. Predseda SHF oznámil výsledky voľby predstavenstva. Konštatoval, že voľba sa uskutočnila bez závad a v zmysle stanov

K bodu 12. Predseda SHF oznámil výsledky voľby predstavenstva. Konštatoval, že voľba sa uskutočnila bez závad a v zmysle stanov

K bodu 13. Uznesenie  Valného zhromaždenia Spolku hudobného folklóru zo dňa 30. 9. 2015

Valné zhromaždenie sa jednomyseľne uznieslo:

1) schváliť Správu o činnosti Spolku hudobného folklóru od Valného zhromaždenia v r. 2011 a k 25. výročiu založenia spolku,

2) schváliť Správu Dozornej komisie SHF,

3) schváliť predložené návrhy na zmeny v Stanovách spolku uvedených v bode 8, s doplnením čl. III Členstvo o odstavec 1b v znení: Čestným členom Spolku hudobného folklóru sa môže stať na návrh člena každý, kto sa významne zaslúžil o rozvoj slovenského hudobného folklóru a  doplnením Článku IV Organizačná štruktúra spolku o odstavec 6c v znení: V prípade párneho počtu predsedníctva Spolku hudobného folklóru má predseda dva hlasy,

4) schváliť výsledky volieb do predsedníctva Spolku hudobného folklóru a Dozornej rady spolku,

5) permanentne profilovať činnosť Spolku hudobného folklóru a integrovať túto činnosť s folklórnym prostredím na Slovensku.

K bodu 14. Predseda SHF O. Demo požiadal prítomných o prípadné ďalšie poznámky súvisiace s konaním VZ. Keďže žiadne pripomienky, či poznámky z pléna nevyplynuli, poďakoval sa prítomným za účasť, aktívne zapojenie sa do diskusie. Zároveň sa poďakoval doterajším členom predstavenstva a dozornej komisie za vykonanú prácu a zaželal novým členom orgánov úspešnú pôsobnosť. Týmto skončil rokovanie Valného zhromaždenia dňa 30.9.2015

Zapísal: Dr. Bachleda, tajomník SHF

                                                                                                                PhDr. Ondrej Demo,CSc. v.r. . . predseda SHF

.............................................................................................................................................................................................................