Zasadnutia Predstavenstva a Dozornej komisie

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU  pri Slovenskej hudobnej únii

Pozvánky s programom na zasadnutia predstavenstva a dozonej komisie  Spolku hudobného folklóru v roku 2016

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF 
vo štvrtok 28. januára 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 26. 11. 2015.
3. Zhodnotenie koncertu Betlehemské ozveny, 19. 12. 2015, s rozpočtom.
4. Vyúčtovanie finančných príspevkov na projekty SHF 2015 (z MK SR, SOZA, Matice . slovenskej, Prvej stavebnej sporiteľne s. r. o.)
5. Vyúčtovanie príspevku na činnosť SHF ( zo SOZA)
6. Výkaz financií pre tajomníka SHF za rok 2015 na základe zmluvy
7. Informácia o finančnú podporu projektov SHF a na činnosť SHF na rok 2016 (MK
SR, SOZA, iné).
8. Informácia o schválení Stanov SHF (s novelizáciou) na MV SR
9. Informácia o stave členstva SHF a počet členských príspevkov k 31. 12. 2015.
10. Informácia o finančnej hotovosti SHF k 31. 12. 2015.
11. Predbežné návrhy na Cenu Pavla Tonkoviča, rok 2016. 12. Informácia o projektoch SHF na I. polrok 2016 a ich príprave. 13. Web stránka Folklorika - Spolok hudobného folklóru, príspevky 2015. 14. Rozličné.
Ondrej Demo, v. r.  predseda

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 20. marca 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania
 
2. Kontrola zápisnice z 9. 3. 2016.
3. Informácia o stretnutí s riaditeľom Sekcie programových služieb SRO Vincentom
Štofaníkom a vedúcou Odboru programových služieb SRo Zuzanou
Adamkovičovou o príprave projektov 2016 v spoluorganizácii SRo pri príležitosti
90. výročia rozhlasu na Slovensku.
4. Informácia o finančných príspevkoch z Fondu pre podporu umenia - ku projektom 2016.
5. Informácia o žiadostiach finančnú podporu ku projektom na: SOZA a Hudobný fond.
6. Informácia o príprave projektu Zahrajte, zahrajte v spoluorganizácii SRo Regina-
Banská Bystrica v B. Bystrici 20. mája 2016. Garant redaktorka Miriam Kubandová.
7. Informácia o návrhu na udelenie Ceny Pavla Tonkoviča 2016.
8. Informácia o príprave štrukturálnych zmien v SOZA, vyplývajúcich z nového autorského
zákona, platného od 1.1. 2016.
9. Informácia o členských príspevkoch, a členskej disciplíne.
10.Pripraviť foto-členov predstavenstva na web stránku Folklorika-Spolok hudobného folklóru.
11. Rozličné.
Ondrej Demo, v.r., predseda  

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v piatok 6. mája 2016 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 9. 3. 2016.
3. Informácia o stretnutí s riaditeľom Sekcie programových služieb SRO Vincentom . Štofaníkom a vedúcou Odboru programových služieb SRo Zuzanou Adamkovičovou o . o príprave projektov 2016 v spolupráci SRo pri príležitosti 90. výročia rozhlasu na . Slovensku.
4. Informácia o finančných príspevkoch z Fondu pre podporu umenia k projektom 2016.
5. Informácia o žiadostiach finančnú podporu ku projektom na SOZA a Hudoný fond 2016
6. Informácia o príprave projektu Hrajte že mi, hrajte v spoluorganizácii SRo RádiaRegina . Banská Bystrica v B. Bystrici 20. mája 2016. Garant redaktorka Miriam Kubandová.
7. Informácia o návrhu na udelenie Ceny Pavla Tonkoviča
8. Informácia o príprave štrukturálnych zmien v SOZA, vyplývajúcich z nového autorského . zákona, platného od 1.1. 2016.
9. Informácia o členských príspevkoch, a členskej disciplíne.
10. Fotografovanie - členov predstavenstva a dozornej komisie na web stránku folklorika
11. Rozličné.
Ondrej Demo, v.r. predseda   

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
vo štvrtok 26. mája 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 6. mája 2016.
3. Informácia o vyhodnotenie koncertu Hrajte že mi, hrajte v Banskej Bystrici,
20. mája 2016. Garant Miriam Kubandová.  
4. Informácia o príprave súťaže Cena Janky Guzovej, 2. Júna 2016, SRo
Bratislava. Finančné príspevky na koncert, rozpočet. Dohoda s RTVS-SRo Bratislava.
Garant Ondrej Demo.
5. Informácia o finančných príspevkoch Hudobného fondu na II. polrok 2016.
6. Informácia o termíne udelenie Ceny Pavla Tonkoviča 2016.
7. Informácia o štrukturálnych zmenách v SOZA, podľa platného nové Autorského zákona
(od 1. 1. 2016), o nominantoch členov SHF, schválených Grémiom SOZA.
8. Informácia o členskej disciplíne a členskom SHF.
9. Pozvánka na seminár Akademická Nitra 4.-5. júla 2016, prihlášky, referáty, podmienky.
10. Rozličné:
Foto-doplnky na web folklorika SHF.
Letné aktivity členov, letné festivaly a iné.
Ondrej Demo,v. r. predseda

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 22. júna 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 26. mája 2016.
3. Vyhodnotenie koncertu Cena Janky Guzovej - X. ročník, v RTVS-SRo
Bratislava. Odvysielaný 18. júna 2016 na stanici Regina. Garant Ondrej Demo.
4. Informácia o termíne udelenia Ceny Pavla Tonkoviča 2016. Oznam nominantovi za
folklórnu hudbu (člen SHF).
5. Informácia o zvolených členoch SOZA Valným zhromaždením 8. júna 2016, do nových .
. štruktúr SOZA, za oblasť folklórnej hudby.
6. Predbežná príprava koncertu 40. OĽUN, na 20.október 2016.
(Podklady k programu a o účinkujúcich, vyžiadať od dramaturga M. Dudíka. Predbežné
finančné zabezpečenie).
7. Informácia o členskej disciplíne a členskom SHF. Čestní členovia SHF.
9. Účasť členov SHF na seminári Akademická Nitra 4.-5. júla 2016, prihlášky, referáty.
10. Rozličné:
Aktivity členov SHF počas letnej dovolenky-festivaly.
Publikačná činnosť.
Ondrej Demo, v. r. ,predseda 

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie predstavenstva a dozornej komisie SHF
v stredu 14. septembra 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 22. júna 2016.
3. Predbežná príprava koncertu 40. OĽUN: program účinkujúci,scenár, moderátori, .réžia, . pozvánky, finančné zabezpečenie, zmluva s RTVS
4. Predbežná príprava seminára v Skalici: referáty, spoluorganizácia, pozvánky, finančné . zabezpečenie.
5. Predbežné návrhy na projekty SHF na rok 2017.
6. Informácia o úhrade nákladov na projekty: Zahrajte, zahrajte a Cena Janky Guzovej.
7. Rozličné:
Informáci o účasti na finálnej súťaži Slávik Slovenska 2016
Informácia o účasti na seminári Akademická Nitra 2016
Informácia o termíne Cena hudobného fondu 2016.
Informácia členská disciplína a členské.
Ondrej Demo, v.r. . predseda SHF   

............................................................................................

 Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 14. októbra 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 14. septembra 2016.
3. Koncert 40. 0ĽUN 20. októbra v spoluorganizácii RTVS-SRo: program, účinkujúci, scenár, moderátori, réžia, pozvánky, finančné zabezpečenie, nakrúca televízia. Zmluva s RTVS-SRo.
4. Informácia o stretnutí s riaditeľom Sekcie programových služieb SRo Mgr. Vincentom Štofaníkom – súhlas k projektom na rok 2017.
5.Projekty SHF na rok 2017.
6.Predbežná príprava seminára v Skalici : referáty, spoluorganizácia, pozvánky, finančné zabezpečenie.
7. Informácia-Cena Pavla Tonkoviča, udelenie.
8. Rozličné:
Informácia členská disciplína a členské.
Ondrej Demo, v. r. predseda 

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v utorok 15. novembra 2016 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
 
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 12.októbra 2016.
3. Zhodnotenie koncertu 40. 0ĽUN. Vyúčtovanie účinkujúcim podľa Zmluvy s RTVS.
5. Projekty SHF na rok 2017- predložené žiadosti na finančnú podporu.
6. Seminár SHF v Skalici 19. novembra 2016: referáty - zmluvy, rozpočet, organizačné
. zabezpečenie.
7. Informácia o príprave vianočného koncertu. Zmena programu RTVS-Adventný koncert.
8. Web stránka- Folklorika. Pripomienky, k podujatiam 2016.
9. Členské záležitosti a príspevky členov SHF.
Ondrej Demo,v. r.., predseda  

............................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 14. decembra 2016 o 10.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 15. novembra 2016.
3. Zhodnotenie seminára v Skalici 19. 11. 2016.
Referáty – korektúry, a príprava zborníka do tlače.
4. Príprava Adventného koncertu v spoluorganizácii SRo.
5. Projekty na rok 2017
6. Členské záležitosti, členovia (neplatiči) k záveru roka 2016
7. Web stránka - pripomienky k doplnkom.
8. Informácia- Koncert 40. OĽUN v programe Slovenskej televízie 27. decembra 2016
9. Rozličné
 
Ondrej Demo, v.r. predseda     

................................................................................................................

Pozvánky s programom na zasadnutia Predstavenstva a Dozornej komisie Spolku hudobného folklóru v roku 2017

..............................................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 18. januára 2017 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice zo 14.decembra 2016.
3. Zhodnotenie Adventného koncertu v spoluorganizácii SRo.
4. Zostrih koncertu k 40. výročiu OĽUN-u vo vysielaní v RTVS 27. decembra 2016.
5. Informácia o žiadosti finančnej podpory projektov na SOZA pre rok 2017.
6. Informácia o príprave vyúčtovania projektov za rok 2017.
7. Informácie o stave členstva k 1. januáru 2017 a členské záležitosti.
8. Informácia o predbežnej príprave projektov na I. polrok 2017.
9. Rozličné.
 
Ondrej Demo, v. r.. predseda

...............................................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
v stredu 22. februára 2017 o 11.30 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania, schválenie programu
2. Kontrola zápisnice z 18. januára 2017.
3. Príprava koncertov: k 90. narod. O. Dema a Pri tej Nitre...
4. Schválenie návrhov na udelenie Ceny P. Tonkoviča
5. Nahrávka skladieb O. Dema v SRo
6. Návrhy do komisie SOZA
7. Stav členskej základne a členské príspevky
8. Rôzne
Ondrej Demo, v. r. ,predseda SHF

..............................................................................................................

Pozvánka
na pracovné stretnutie Predstavenstva a Dozornej komisie SHF
štvrtok 23.marca 2017 o 11.00 hod. v zasadačke Hudobného fondu.
Program
1. Otvorenie rokovania.
2. Kontrola zápisnice z 22.februára 2017.
3. Informácia o stave zborníka zo seminára v Skalici, tlač, vyúčtovanie.
4. Informácia o finančnej podpore projektov z Fondu umenia, SOZA, a SRo na rok . 2017. (Aj iných)?
5. Informácia o príprave koncertu Z klenotnica jubilanta O. Dema
(90). Účinkujúci, scenár a réžia, finančné zabezpečenie, propagácia, a iné . požiadavky.
6. Návrh na vecnú cenu najvyššie ocenenej slovenskej snímke porotou,
na Galakoncerte medzinárodnej rozhlasovej súťaže Grand Prix
Svetozára Stračinu (2017).
7. Informácia o zastúpení členov SHF v orgánoch SOZA.
8. Informácie o stave členstva a členské záležitosti. . Neplatiči - finančná hotovosť).
9. Rôzne.
- činnosť SHF v r. 2017.
Ondrej Demo, v. r. . predseda AHF

..................................................................................................................